Sustainion Groups företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Sustainion Group AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av 10 079 644 aktier motsvarande 11,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 160 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 1 380 procent. Styrelsen beslutade även att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor till följd av överteckning i företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget beslutade därtill, att genomföra en riktad emission om 16 miljoner kronor. Sammantaget tillförs Bolaget 34,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen och de riktade emissionerna är nu registrerade hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 31 maj 2021. Stoppdagen är den 2 juni 2021. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 4 juni 2021.

Efter registrering av företrädesemissionen och de riktade emissionerna uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 75 477 866,50 SEK fördelat på 150 955 733 aktier.
 

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Sustainion Group AB i samband med emissionerna.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

– Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

– Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG