Sustainion Groups företrädesemission tecknad till 1 380 procent. Bolaget utnyttjar övertilldelningsemissionen samt genomför en riktad emission för att accelerera framtida tillväxt

Sustainion Group AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 mars 2021 slutfört en företrädesemission som tillför Bolaget 11,6 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor till följd av överteckning i företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget har även, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 mars 2021, beslutat att genomföra en riktad emission om 16 miljoner kronor till en begränsad grupp investerare i syfte att bättre kunna tillvarata de goda förvärvsmöjligheter som styrelsen identifierat. Sammantaget tillförs Bolaget 34,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Sustainion Group ABs (publ) företrädesemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 28 april 2021 och det slutgiltiga utfallet visar att 9 961 099 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,8 procent av Företrädesemissionen, och 128 982 768 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 1 280 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till 1 380 procent.

”Det är väldigt glädjande att se det stora intresset för Sustainion Group och det fantastiska utfallet av emissionen. Genom kapitalanskaffningen kommer vi att kunna exekvera våra planer i än snabbare takt, och tillvarata de spännande förvärvsmöjligheter som vi ser inom vår nisch. Vi är också glada över det stora intresse som visats av kvalificerade investerare att delta i den riktade emissionen och över att få in fler starka och långsiktiga ägare i Bolaget. Vi får nu också en större ägarspridning med 1 350 nya ägare vilket var ett av målen med den aktuella emissionen”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

Som ett resultat av överteckningen har styrelsen beslutat om att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen om 6,9 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Detta innebär att Bolaget genom företrädesemission och övertilldelningsoptionen tillförs ca 18,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit vederlagsfria garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen. Garantiåtaganden har inte tagits i anspråk. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett enligt tilldelningsprinciper beskrivna i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 31 mars 2021.

Mot bakgrund av de intressanta förvärvsobjekt som styrelsen har identifierat samt efter sondering med en begränsad grupp kvalificerade investerare beslutade styrelsen att även genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om 13 920 356 aktier till en teckningskurs om 1,15 kronor vilket motsvarar kursen i företrädesemissionen och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig efter genomförda sondering. Syftet var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ytterligare stärka bolagets finansiella styrka och flexibilitet för att snabbt kunna agera vid potentiella framtida förvärv. Den riktade emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 mars 2021 och riktas till bl.a. KL Capital, Modelio Equity AB, och T-Bolaget AB. Den riktade emissionen tillför Bolaget 16 miljoner kronor före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna för emissionerna uppgår till drygt 2 miljoner kronor.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnota som skickas ut idag 3 maj med likviddag 6 maj.

Antal aktier och aktiekapital

Genom företrädesemission och övertilldelningsemission kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 039 822 kronor från 60 477 866,50 kronor till 68 517 688,50 kronor och antalet aktier kommer öka med 16 079 644 från 120 955 733 aktier till 137 035 377 aktier.

Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 960 178,00 kronor från 68 517 688,50 kronor till 75 477 866,50 kronor och antalet aktier kommer öka med 13 920 356 aktier, från 137 035 377 till 150 955 733 aktier.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Sustainion Group AB i samband med emissionerna.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021.

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Magnus Greko
Styrelseordförande
Sustainion Group AB
070-558 45 91
magnus.greko@opus.se

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

– Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

– Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG