Sweden Buyersclub AB beslutar om företrädesemission och fastställer nya finansiella mål

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Sweden Buyersclub AB (publ) ("Buyersclub" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 6 MSEK ("Företrädesemissionen") med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med ytterligare cirka 2 MSEK i händelse av större intresse från investerare ("Utökningsoptionen"). Företrädesemissionens genomförande förutsätter årsstämmans efterföljande godkännande, vilken avses att hållas den 8 maj 2024. Företrädesemission omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,25 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen (exklusive Utökningsoptionen). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets satsning på nya storefronts med nischade sortiment, fortsätta utveckla Bolagets e-handelsplattform samt stärka Bolagets rörelsekapital. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget beslutat att fastställa nya finansiella mål för 2025 och 2026.

 

Sammanfattning

 • Teckningskursen har fastställts till 2,5 kr.
 • Aktieägare på avstämningsdagen den 10 maj 2024 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen, exklusive Utökningsoptionen, omfattar högst 2 370 706 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 5 926 765 kronor om samtliga aktier tecknas.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024. Sista handelsdag i Bolagets aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 maj 2024.
 • Företrädesemissionen är villkorad av årsstämmans efterföljande godkännande. Årsstämman i Bolaget avses hållas den 8 maj 2024 och kallelse kommer att publiceras genom separat pressmeddelande.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 3,25 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen (exklusive Utökningsoptionen), från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare.
 • I händelse av att Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget efter teckningsperiodens utgång komma att besluta om att använda Utökningsoptionen, vilket omfattar maximalt 800 000 aktier. Teckningskursen i Utökningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen (dvs. 2,5 SEK) och kan således komma att tillföra Bolaget ytterligare cirka 2 MSEK.
 • Syftet med Utökningsoptionen är att kunna tillmötesgå en eventuell överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare. Utökningsoptionen förutsätter vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att styrelsen sedermera beslutar om att utnyttja densamma.
 • Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att fastställa nya finansiella mål för räkenskapsåret 2025 och 2026.

 

Nya finansiella mål

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om nya finansiella mål, vilka ersätter tidigare kommunicerade mål och förutsätter att Företrädesemissionen fulltecknas (dock ej att utökningsoptionen utnyttjas).

 

2025

 • Omsättning om 120-150 MSEK
 • EBITDA om 5-8 MSEK

 

2026

 • Omsättning om 150-200 MSEK
 • EBITDA om 8-12 MSEK

 

"Vi är nu nära lönsamhet trots kraftig tillväxt- något som återigen bevisar att affärsmodellen alltid haft underliggande lönsamhet. Att samtidigt kunna lansera nya, nischade sidor som kan bli lönsamma snabbt är ett kvitto på att våra flöden och algoritmer är konkurrenskraftiga." säger Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB.

 

 

Bakgrund och motiv

Under 2023 hade Buyersclub, trots globala utmaningar, betydande tillväxt och kraftigt förbättrade resultat. Bolaget nådde över 52 MSEK i nettoomsättning, varav 17 MSEK bestod av återkommande medlemsintäkter. Den starka trenden har fortsatt under inledningen av 2024 och Bolaget bedömer nu att Bolaget har förutsättningar att kunna operera nära ett positivt EBITDA-resultat, trots fortsatt tillväxt.

 

Samtidigt har Bolaget framgångsrikt lanserat Bookhero.se, en ny e-handelsplats som nyttjar befintlig infrastruktur och personal för att nå nya kundsegment. Framgången med bookhero.se är ett kvitto på att Bolaget kan nyttja befintliga overhead-kostnader och spegla delar av Buyersclubs sortiment till nischade sidor, som med ett annat erbjudande och prisbild når nya målgrupper. För mer information, se presentationen som finns tillgänglig på https://ir.buyersclub.se/investerare/foretradesemission-2024

 

Företrädesemissionen, exklusive Utökningsoptionen, kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 5,6 MSEK. Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen i följande prioritetsordning, med ungefärlig procentandel av likviden angiven: finansiera Bolagets satsning på storefronts (cirka 30-40 procent), fortsätta utveckla Bolagets e-handelsplattform (cirka 30-40 procent) samt stärka Bolagets rörelsekapital (cirka 30-40 procent).

 

För det fall Utökningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 2 MSEK. Det eventuella kapitaltillskottet från Utökningsoptionen avses användas för ovan angivna ändamål och med ovan angiven fördelning.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 2,5 kronor per aktie. Företrädesemission omfattar högst 2 370 706 aktier och aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 260 762,47 kronor.

 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

 

Handel i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med likviddagen till och med dess att aktierna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

 

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

 

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande från årsstämman som är planerad att hållas den 8 maj 2024.

 

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen inklusive Utökningsoptionen kommer under förutsättning att båda emissionerna fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 25,06 procent av aktierna och rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

 

Utökningsoptionen

Skälen till Utökningsoptionen, som, om den genomförs, kommer att genomföras som en nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att kunna tillmötesgå en eventuell överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare. Utökningsoptionen omfattar högst 800 000 aktier och teckningskursen ska vara densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 2,5 kronor. Utökningsoptionen motsvarar således en emissionslivkid om cirka 2 MSEK vid fullteckning och kommer endast att utnyttjas om Företrädesemissionen blir övertecknad. Om Utökningsoptionen utnyttjas kommer det innebära en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst cirka 87 995 kronor. Någon möjlighet att kompensera sig för utspädning i anledning av Utökningsoptionen genom försäljning av teckningsrätter kommer inte att finnas.

 

Utökningsoptionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas, att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt att styrelsen slutligen beslutar att använda Utökningsoptionen. Tilldelning av aktier med anledning av Utökningsoptionen kommer att ske till de investerare som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen utan att ha fått tilldelning.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och Utökningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital öka med cirka 348 757 kronor, varvid totalt aktiekapital kommer att uppgå till cirka 1 391 807 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 3 170 706 aktier, till totalt 12 653 530 aktier. Utspädningen från Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 20,00 procent, eller högst cirka 25,06 procent om Utökningsoptionen nyttjas i sin helhet.

 

 

Årsstämma för godkännande av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen förutsätter att årsstämman i Bolaget godkänner styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen. Årsstämman i Bolaget avses hållas den 8 maj 2024 och kallelse publiceras genom separat pressmeddelande. Vidare kommer kallelsen till årsstämman att innehålla förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt (riktad emission), vilket kommer vara grunden för beslutet om Utökningsoptionen.

 

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

8 maj  Årsstämma

8 maj  Sista dag för handel inkl. teckningsrätter

9 maj  Första dag för handel exkl. teckningsrätter

10 maj  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

14-28 maj Teckningsperiod och handel med teckningsrätter

30 maj  Tilldelning av aktier i Företrädesemission och eventuellt beslut om Utökningsoption

TBA  Tilldelning av och handel med BTA (Betalda tecknade aktier)

11 juni  Tilldelade aktier levereras, första dag för handel med nya aktier

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan som Sweden Buyersclub AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2024 klockan 08:30 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

Buyersclub erbjuder kunden ett brett och konkurrenskraftigt sortiment samtidigt som de har kontroll över den viktiga leveransupplevelsen, vilket skapar lojala och återkommande kunder samt prenumeranter.

Bolagets innovativa plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket har potential att kraftigt reducera bolagets behov av eget lager och därmed stor kapitalbindning, vilket är en enorm risk och kostnad för traditionella e-handelsföretag.

Marknadsplatser undviker lagerrisk genom att agera som en mellanhand; olika säljare tillhandahåller produkter och paketering medan marknadsplatsen förmedlar affären. Detta sker ofta på bekostnad av högre pris till kund samt en försämrad leveransupplevelse då konsumenten kan få flera leveranser vid olika tidpunkter vid köp av flera produkter i en och samma order.

Buyersclubs metod reducerar leden i distributionskedjan samtidigt som produkter levereras till Buyersclubs crossdocking-lager för att sampaketeras i en enskild försändelse. Priset till kund blir på så sätt lägre utan bekostnad av försämrad marginal, samtidigt som varor skickas samlat, via kundens valda speditör.

För en månadsavgift på 89 kr kan kunder välja medlemskapet "Buyersclub Plus" som inkluderar fri frakt, generösa produktrabatter och unika medlemserbjudanden. Denna prenumeration är optimal för prismedvetna konsumenter som värderar både kvalitet och bekvämlighet, och som regelbundet handlar online.

Modellen som innebär ett unikt och konkurrenskraftigt erbjudande är även extremt skalbar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget kommer inte att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen i enlighet med tillgängliga undantag från kravet att upprätta ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, mål, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.