Teckningstiden i AdderaCare AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.adderacare.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om AdderaCares företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.