Teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Fulltecknad företrädesemission tillför Invent Medic cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), bolagets (www.inventmedic.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Invent Medic företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.