TH1NGs emission övertecknad inför notering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

TH1NG AB (”TH1NG” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 35 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 120 procent, fördelat på cirka 1 500 tecknare, som samtliga erhållit tilldelning. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. Med anledning av den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 16 juni 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Teckningsoptionerna ingående i emitterade units kommer att noteras snarast efter emissionens registrering enligt separat pressmeddelande, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

VD Klas Westholm kommenterar:

”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som TH1NG har tilldragit sig och hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar till fortsatt expansion och att utöka organisationen i enlighet med vår långsiktiga plan. Det ska bli otroligt spännande att leda Bolaget framåt med den trend som årets inledning utgör.”

Emissionen i sammanfattning

TH1NG har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 3 185 000 units till ett pris om 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 31 maj – 10 juni 2021. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera den löpande verksamheten.

Slutligt utfall

Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 3 185 000 units emitteras, varav 1 MSEK regleras genom kvittning och resterande mot kontant likvid. Dessutom har styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 21 maj 2021, emittera ytterligare 450 000 units genom så kallad övertilldelning, mot kontant likvid. Totalt tillförs TH1NG därmed cirka 39 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 9 374 100 till 13 009 100 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 att uppgå till 3 635 000. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 500 576,94 SEK till 694 685,94 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 november – 30 november 2022 kommer ytterligare 1 211 666 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 64 702,96 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet och beslutad övertilldelning uppgår till cirka 28 % (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).  

Besked om tilldelning

Samtliga cirka 1 500 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier kommer att levereras i samband med erläggande av likvid i och med förfarandet med utlånade aktier för ändamålet. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare att uppgå till drygt 1 500.

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 16 juni 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Teckningsoptionerna ingående i emitterade units kommer att noteras snarast efter emissionens registrering enligt separat pressmeddelande, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till TH1NG i samband med Erbjudandet. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är Emissionsinstitut och Nordnet Bank AB Selling Agent för Erbjudandet.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

Om TH1NG
TH1NG AB är en internet- och IoT-leverantör. Vi är en utmanare på operatörsmarknaden där vi levererar internet och annan kommunikation. Vi levererar även färdiga IoT-tjänster såväl som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av dessa verksamheter tror vi skapar förutsättningar för innovation och erbjudanden till kund som få kan matcha. TH1NG bildades 2018 och har ca 40 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm. Vår ledning och våra medarbetare har gedigen erfarenhet och påvisade framgångsrika resultat inom branschen. För mer information, vänligen besök www.th1ng.se .

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från TH1NG eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 21 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat TH1NGs hemsida.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar TH1NGs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.