Trianon genomför riktad nyemission av 1,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 398 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 1 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 265 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Genom Nyemissionen tillförs Trianon cirka 398 miljoner kronor före emissionskostnader.

NYEMISSIONEN

Styrelsen i Trianon har, såsom indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 265 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 398 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades kort efter att Bookbuilding-förfarandet inletts och styrelsen konstaterar att intresset varit mycket starkt. Nyemissionen har utöver flertalet befintliga ägares deltagande också tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare.

Genom separat pressmeddelande idag den 18 november 2021 offentliggjorde Trianon att avtal ingåtts om förvärv av två bostadsfastigheter omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter i Malmö (”Fastigheterna”). Syftet med Nyemissionen är att öka Bolagets finansiella beredskap för fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i både nyproduktion och befintligt bestånd samt för att genomföra ytterligare förvärv, i enlighet med Bolagets affärsplan och uppdaterade finansiella mål. En del av Bolagets strategi är att förvärva nya fastigheter med utvecklingspotential med fokus på bostads- och samhällsfastigheter, och som en del därav utvärderar Bolaget kontinuerligt olika förvärvsmöjligheter.

Trianon vill öka sin finansiella beredskap för att även efter förvärvet av Fastigheterna ha finansiell beredskap för fortsatt expansion i enlighet med Bolagets affärsplan och uppdaterade finansiella mål. Styrelsen har valt att öka Bolagets finansiella beredskap genom att genomföra en riktad emission, istället för en företrädesemission, dels eftersom det identifierade behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet, dels eftersom tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskerar att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvsmöjligheter.

Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att de aktier som ges ut genom Nyemissionen endast motsvarar cirka 3,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att Trianons institutionella ägarbas ökar, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Bolagets huvudägare, Olof Andersson (privat och via bolag) och Briban Invest AB, delar styrelsens bedömning och är positiva till Nyemissionen.  

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier i Trianon med 1 500 000, från 37 751 490 till 39 251 490, varav 1 521 118 aktier av serie A och 37 730 372 aktier av serie B, och antalet röster med 150 000,00 från 5 144 155,20 till 5 294 155,20. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 750 000 kronor, från 94 378 725 kronor till 98 128 725 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter Nyemissionen.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom Bookbuilding-förfarandet och styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen i Nyemissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Bookbuilding-förfarandet har letts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (gemensamt ”Managers”).

Nyemissionen är föremål för vissa sedvanliga villkor i enlighet med det placeringsavtal som Bolaget har ingått med Managers i samband med Nyemissionen, huvudsakligen innebärande att placeringsavtalet inte sägs upp av Managers före leverans av aktier.

LOCK UP-FÖRBINDELSER

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet, med vissa undantag, under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen, utan medgivande av Managers.

Dessutom har Briban Invest AB, Bolagets verkställande direktör Olof Andersson (privat och genom bolag) och Bolagets ekonomichef Mari-Louise Hedbys åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen, utan medgivande av Managers.

RÅDGIVARE

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med Nyemissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021, kl 21:30.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Trianon eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller i Prospektförordningen såsom den införlivas i inhemsk brittisk rätt genom den vid var tid gällande och kompletterade brittiska European Union (Withdrawal) Act 2018 (”Brittiska Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Trianon har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. Inom EES riktas detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Brittiska Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Managers. Managers agerar endast för Bolagets räkning i samband med transaktionen, och inte för någon annan, och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende annat ärende som omnämns häri. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Trianons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Trianons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Trianons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Trianons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Trianons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Trianons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.       

 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.