Triboron offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Det slutliga utfallet i Triboron International AB:s (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) företrädesemission visar att den är tecknad till ca 88 procent och, med ianspråktagande av garantier, till 100 procent. Genom företrädesemissionen kommer Triboron att tillföras cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

I företrädesemissionen tecknades 11 545 434 units med stöd av uniträtter, motsvarande 67 procent av antalet erbjudna units. Varje unit består av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 2021/2024:2. Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av uniträtter motsvarande cirka 21 procent av antalet erbjudna units. Företrädesemissionen är således tecknad till 88 procent och de garantiåtaganden som erhållits från en grupp investerare har utnyttjats för resterande 12 procent.

Triboron kommer genom företrädesemissionen att tillföras 12,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Genom företrädesemissionen kommer antalet aktier i Triboron att öka med 17 122 363 st och därefter uppgå till 51 367 089 st. Därtill utges 17 122 363 st teckningsoptioner med villkoret att tre teckningsoptioner ger möjlighet att teckna en ny aktie senast under juni 2024. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs ytterligare 5 707 454 st B-aktier.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas sådana och aviseras nu i enlighet med de principer som angetts i det memorandum som offentliggjorts med anledning av företrädesemissionen. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, den 28 december 2021, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå tills de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske 2:a veckan i januari, och de nya stamaktierna och nya teckningsoptionerna förväntas börja handlas på Nasdaq First North kort därefter.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december klockan 15:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

 

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.