Veg of Lund AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (’’Prospektet’’) med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finans­inspektionen.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 9 november 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022. Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, ir.vegoflund.se, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se, från och med den 24 november 2022.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 23 november 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Företrädesemissionen, finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, ir.vegoflund.se, och kommer finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Veg of Lund cirka 30,9 MSEK, före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier och 10 procent av toppgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 70 procent.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 22 november 2022 och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie. Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 24 november 2022 till och med den 8 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.

Utökning av erbjudandet och emission av teckningsoptioner

Styrelsen har vidare meddelat sin avsikt att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2022 samt villkorat av extra bolagsstämmans beslut den 9 december 2022 om att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, snarast möjligt efter teckningsperioden fatta besluta om (i) en riktad nyemission av aktier om högst 15 MSEK i syfte att täcka eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt (ii) en emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare.

Utökningen av erbjudandet genom en riktad emission av aktier om maximalt 15 MSEK kommer att göras i syfte att täcka eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt eventuellt erlägga garantiersättningar samt upplupna räntor och avgifter i form av aktier. Teckningskursen och övriga villkor i emissionen kommer att vara samma som villkoren i Företrädesemissionen. Slutlig information om sådan emission kommer offentliggöras så snart styrelsen fattat beslut om detta.

De vederlagsfria teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare planeras emitteras som del i Bolagets långsiktiga finansieringsplan och kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 11–22 MSEK. Teckningsoptionerna planeras emitteras och distribueras pro-rata i förhållande till befintligt ägande i Bolaget på en avstämningsdag som kommer att infalla efter att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att ha följande indikativa villkor. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar före teckningsperioden, dock lägst 2,20 SEK och högst 4,40 SEK. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra mindre justeringar avseende villkoren för teckningsoptionerna och slutlig information om villkoren för teckningsoptionerna kommer offentliggöras så snart styrelsen fattat beslut om detta.

Tidplan, alla datum är hänförliga till 2022 om ej annat anges

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

22 november Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
24 november – 5 december Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.
24 november – 8 december Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
24 november till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTA (betald tecknad aktie) på Nasdaq First North Growth Market.
12 december Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.
Mitten av januari 2023 Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner avses infalla snarast efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear.

Uppdatering av Bolagets finansiella ställning

Den 16 juni 2022 ingick Veg of Lund avtal om bryggfinansiering enligt vilka två av långivarna åtog sig att bland annat tillhandahålla ett lånelöfte om sammanlagt 6 MSEK, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 juni 2022. Som angavs i pressmeddelandet den 9 november 2022 hade Bolaget sedan tidigare utnyttjat 2 MSEK av lånelöftet och under november månad har Bolaget utnyttjat resterande 4 MSEK i lån utifrån lånelöftet. Detta lån på 4 MSEK förfaller till betalning den 31 december 2022 och avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)
Fredrik Carling, verkställande direktör

Tel: 0703 12 19 42

E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022, 09.50 CET.

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Baserat på sitt ursprung i kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar, Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och produkterna säljs i Europa och Asien under varumärket DUG. Bolagets patenterade metod för att producera en stabil växtbaserad emulsion, bestående av potatis och rapsolja, utgör basen i Bolagets produkterbjudande. Utifrån denna livsmedelsbas erbjuder Bolaget produkter inom tre livsmedelssegment: mejerialternativ (mjölk, gräddprodukter, glass och yoghurt), mellanmål (smoothies), och matlagningsprodukter. Livsmedelssegmenten mejerialternativ, som går under varumärket DUG, och mellanmål, som går under varumärket DUG Smoothie, är fullt kommersialiserade. Veg of Lunds vision är att bli en ledande aktör på den internationella marknaden för växtbaserade livsmedel genom att tillhandahålla innovativa produkter för hälso- och miljömedvetna konsumenter. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Veg of Lund AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som har offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 23 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter.