#18-47 Upphävt handelsstopp och avlistning av aktierna i Computer Innovation i Växjö AB från Nordic MTF

Computer Innovation i Växjö AB (”Bolaget”) har idag den 17 maj 2018 offentliggjort ett beslut där Bolaget ansöker om avlistning från Nordic MTF. NGM-börsen har behandlat denna ansökan och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på Nordic MTF ska vara den 21 juni 2018.

Bolagets aktier placerades under observation den 24 augusti 2017. Detta mot bakgrund av att Bolaget efter börsens stängning den 23 augusti 2017 offentliggjorde ett pressmeddelande innehållande Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt en kommuniké från fortsatt årsstämma. Årsredovisningens revisionsberättelse innehöll en anmärkning från Bolagets revisor avseende att Bolaget var beroende av kapitaltillskott för att kunna finansiera den fortsatta verksamheten. Det angavs i revisionsberättelsen att denna osäkerhetsfaktor kunde leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vidare påtalades i revisionsberättelsen att Bolaget inte hade upprättat årsredovisningen i sådan tid att årsstämman kunde hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, vilket strider mot 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551). Mot bakgrund av den väsentliga osäkerhet som denna information gav upphov till beslöt NGM-börsen att med omedelbar verkan placera Bolagets aktier och relaterade värdepapper under observation. Det angavs att placeringen under observation gällde tills vidare.

Enligt punkt 3.1 i Regler för ett bolag vars aktier är listade på Nordic MTF (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avlistning. Bolagets observationsnotering omfattar numera även detta förhållande.
NGM-börsen fattade den 16 maj 2018 beslut om att stoppa handeln i Bolagets aktier och i samband med stoppet rensades orderboken i aktien. Handeln i bolagets aktier kommer att återupptas under förnyad observation med sedvanligt öppningsförfarande den 18 maj 2018.

Information om instrument som ska avlistas:

Listningsnamn: Computer Innovation
Kortnamn: COMP MTF
ISIN-kod: SE0006424867
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: COMPUTERIN/SH
Instrument-id: 3A30
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.