#19-113 Företrädesemission i Eyeonid

Med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 7 november 2019 beslöt Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) att genomföra en nyemission  av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 21 november 2019.

Avstämningsdag är den 22 november 2019.

 

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 2,30 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

 

Villkor för teckningsoptionen TO5 i sammandrag

En (1) teckningsoption TO5 berättigar att teckna en (1) aktie under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020. Teckningskursen för TO5 uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Information rörande handel i TO5 kommer

meddelas i separat marknadsmeddelande.

 

Teckning av aktier med stöd av uniträtter sker under tiden från och med 26 november 2019 till den 10 december 2019. Handel med uniträtter äger rum under perioden den 26 november 2019 till och med den 6 december 2019. Handel i betalda tecknade units äger rum från och med den 26 november 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket samt att uppdrag av konvertering genomförts hos Euroclear.

 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 20 november 2019.

Information om det berörda instrumentet:

Listningsnamn: Eyeonid Group UR

Kortnamn: EOID UR

ISIN-kod: SE0013486685

FISN-kod: EYEONIDGRO/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2019-11-26

Sista dag för handel: 2019-12-06

Instrument-ID: 5NFD

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 65 132 221

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Eyeonid Group BTU

Kortnamn: EOID BTU

ISIN-kod: SE0013486693

FISN-kod: EYEONIDGRO/UT 2 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2019-11-26

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5NFE

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.