#19-17 Företrädesemission i LifeAssays AB

Vid en extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”Bolaget”) den 28 juni beslutades att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juli 2019. Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juli 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 15 juli 2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller sex (6) teckningsrätter för en (1) innehavd B-aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningskursen är 0,45 kronor per B-aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 17 juli 2019 till den 31 juli 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 17 juli 2019 till och med den 29 juli 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 17 juli 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 juli 2019. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays TRB

Kortnamn: LIFE TRB

ISIN-kod: SE0012854263

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: LIFEASSAYS/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2019-07-17

Sista dag för handel: 2019-07-29

Instrument-ID: 5CG0

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 55 857 834

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: LifeAssays BTB

Kortnamn: LIFE BTB

ISIN-kod: SE0012854271

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B 

Första dag för handel: 2019-07-17

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 5CG1

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.