#19-27 Företrädesemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB (Publ) (“Chordate” eller “Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018 beslutat om en företrädesemission.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 mars 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 20 mars 2019 (”Avstämningsdagen”).

För varje aktie erhålls en uniträtt. För att teckna en unit till kursen 1,00 kr per unit krävs (5) fem uniträtter. En unit består av en (1) aktie och (1) teckningsoption TO3. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av tecknings-optionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 maj-31 maj 2020.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 22 mars till den 5 april 2019. Handel med uniträtter äger rum under perioden den 22 mars 2019 till och med den 3 april 2019. Handel i betalda tecknade units äger rum från och med den 22 mars 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 mars 2019. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Chordate Medical UR

Kortnamn: CMH MTF UR

ISIN-kod: SE0012453975 

FISN-kod: CHORDATE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2019-03-22

Sista dag för handel: 2019-04-03

Instrument-ID: 52K1

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 332 143

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical BTU

Kortnamn: CMH MTF BTU

ISIN-kod: SE0012453983

FISN-kod: CHORDATE/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2019-03-22

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 52K2

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.