#19-91 Företrädesemission i News55 AB

Styrelsen i News55 AB (”Bolaget”) har den 20 augusti 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 september 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 september 2019. Avstämningsdag är den 12 september 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 16 september 2019 till och med den 30 september 2019. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 16 september 2019 till och med 26 september 2019. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 16 september 2019 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 10 september 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: News55 TR

Kortnamn: N55 TR

ISIN-kod: SE0013110749

FISN-kod: NEWS55/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-09-16

Sista dag för handel: 2019-09-26

Instrument-ID: 5HDY

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 902 074

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: News55 BT

Kortnamn: N55 BT

ISIN-kod: SE0013110756

FISN-kod: NEWS55/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-09-16

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5HDX

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.