#19-97 Preservia Hyresfastigheter AB återförs från observation

Den 23 maj 2018 placerades preferensaktier och obligationer emitterade av Preservia Hyresfastigheter AB (”Bolaget”) under observation eftersom Bolagets årsstämma beslutade att ställa in utdelningen till Bolagets preferensaktieägare. Enligt gällande regelverk kan ett bolags finansiella instrument bli placerade under observation om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet rörande bolagets finansiella situation.

Bolaget offentliggjorde idag kommuniké från bolagsstämma. Av denna framgår att stämman beslutade om att återuppta utdelningen på preferensaktierna så snart det är möjligt ur ett legalt perspektiv. Vidare informerade Bolaget om att det egna kapitalet i Preservia Hyresfastigheter AB är återställt och stämman beslutade att Bolagets verksamhet ska bedrivas vidare. Stämman konstaterade vidare att
Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden. Mot denna bakgrund har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra preferensaktierna i Preservia Hyresfastigheter AB till ordinarie notering.


Information om instrument som omfattas:
Listningsnamn: Preservia Hyresfastigheter PREF
Kortnamn: PHYR PREF
ISIN-Nummer: SE0009973365
Instrument-ID: 3T2T
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.