#20-43 Företrädesemission i Eurobattery Minerals AB

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB (”Bolaget”) har beslutat att, med stöd beslut från den extra bolagsstämman den 27 maj 2020, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 juni 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 juni 2020. Avstämningsdag är den 25 juni 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje fem (5) befintliga aktier en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption (TO1). Teckningskursen uppgår till 24,00 SEK per unit.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med 29 juni 2020 till och med den 14 juli 2020. Handel med uniträtter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 29 juni 2020 till och med den 10 juli 2020. Handel i betalda tecknade units äger rum från och med den 29 juni 2020 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Teckningskursen för de aktier som tecknas via teckningsoptionen ska uppgå till ett belopp i SEK motsvarande 70 procent av den volymviktade, på Nordic SME noterade betalkursen för Bolagets aktie under de tio (10) handelsdagarna närmast före den 5 oktober 2020, dock lägst 12,00 SEK per aktie och högst 18,00 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 5-16 oktober 2020.

För fullständig information om teckningsoptionen hänvisas till Bolagets prospekt.

Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 juni 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Eurobattery Minerals UR

Kortnamn: BAT UR

ISIN-kod: SE0014555421

FISN-kod: EUROBATTER/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-06-29

Sista dag för handel: 2020-07-10

Instrument-ID: 6LJD

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 1 969 071

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Eurobattery Minerals BTU

Kortnamn: BAT BTU

ISIN-kod: SE0014555439

FISN-kod: EUROBATTER/UT 2 AK+1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2020-06-29

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 6LJC

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.