#20-68 Chordate Medical Holding AB återförs från observation

Den 4 april 2019 placerades aktierna i Chordate Medical Holding AB (”Bolaget”) under observation
med anledning av att det ansågs föreligga en väsentlig osäkerhet eftersom Bolagets revisionsrapport
angivit bl a att ”ifall inte tillräcklig finansiering skulle kunna säkerställas tyder dessa förhållanden på
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.”

Den 18 september 2020 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där det framgår att Bolaget säkrat
sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en
period om minst tolv (12) månader.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktier
och övriga aktierelaterade värdepapper i Bolaget till ordinarie notering.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Chordate Medical Holding
Kortnamn: CMH
ISIN-kod: SE0009495559
FISN-kod: CHORDATE/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3MCM
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Chordate Medical Holding TO5
Kortnamn: CMH TO5
ISIN-kod: SE0013358272
FISN-kod: CHORDATE/OPT RTS 20201231
CFI-kod: RSSXXR
Instrument-ID: 5QUT
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Chordate Medical Holding BTU
Kortnamn: CMH BTU
ISIN-kod: SE0014781944
FISN-kod: CHORDATE/UT 5 AK + 4 TO
CFI-kod: MCMUXR
Instrument-ID: 6YYT
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-
566 390 55