#20-77  Företrädesemission i TCECUR Sweden AB

Styrelsen i TCECUR Sweden AB (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 oktober 2020. Avstämningsdag är den 14 oktober 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar aktieägaren till teckning av tre (3) nyemitterade A-aktier. Teckningskursen är 18,00 SEK per aktie. Teckning av A-aktier ska ske under perioden från och med den 16 oktober till och med den 30 oktober 2020. Handel i teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 16 oktober till och med den 28 oktober 2020. Handel med betald tecknad A-aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 16 oktober 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 12 oktober 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TCECUR Sweden TRA

Kortnamn: TCC TRA

ISIN-kod: SE0014991444

FISN-kod: TCECUR/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-10-16

Sista dag för handel: 2020-10-28

Instrument-ID: 77AK

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 4 690 840

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: TCECUR Sweden BTA

Kortnamn: TCC BTA

ISIN-kod: SE0014991451

FISN-kod: TCECUR/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-10-16

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 77AJ

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.