#20-80 Information rörande utdelning av teckningsoptioner för aktieägare i Lumito AB

Styrelsen i Lumito AB (”Bolaget”) har med bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2020 beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO3 till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas på avstämningsdagen befintliga aktieägare i Bolaget. Aktieägare erhåller en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje tre (3) aktier som innehas på avstämningsdagen.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 15 oktober 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 16 oktober 2020. Avstämningsdag är den 19 oktober 2020. Befintliga aktieägare på avstämningsdagen kommer automatiskt att erhålla sina teckningsoptioner på sin depå eller motsvarande omkring onsdagen den 21 oktober 2020 och behöver således inte genomföra någon särskild åtgärd inför detta.

Villkor för teckningsoptionen TO3 i sammandrag:
Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att antingen (a) under perioden 3 maj 2021 till 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 4,45 SEK, eller (b) under perioden 1 november 2021 till 30 november 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 5,00 SEK.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Lumito TO3
Kortnamn: LUMITO TO3
ISIN-kod: SE0015192000
FISN-kod: LUMITO/OPT RTS 20211130
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2020-10-21
Sista dag för handel: 2021-11-26
Instrument-ID: 77SN
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 24 945 070
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.