#20-90 Information rörande avstämningsdag och handel med teckningsoptioner utgivna av TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB (publ) (“Bolaget”) har beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner till Bolagets aktieägare.

Aktieägare i TopRight kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO1 för varje åtta (8) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner TO1 har beslutats till den 9 november 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 5 november 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 6 november 2020. Första dag för handel med teckningsoptionen har fastställts till den 13 november 2020. Sista dag för handel är den 30 september 2021.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag
En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande: 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 10,20 SEK.

För fullständig information om teckningsoptionen vänligen se Bolagets hemsida.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: TopRight Nordic TO1
Kortnamn: TOPR TO1
ISIN-kod: SE0015193966
FISN-kod: TOPRIGHT/OPT RTS 20211018
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 5 021 513
Första dag för handel: 2020-11-13
Sista dag för handel: 2021-09-30
Instrument-ID: 79M6
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.