#21-01   Företrädesemission av aktier i Paynova AB

Paynova AB (”Bolaget”) beslöt på en extra bolagsstämma den 8 januari 2021 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission till befintliga aktieägare.

Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2021. Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 februari 2021. Avstämningsdagen är den 4 februari 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 15 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 9 februari 2021 till och med den 23 februari 2021. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 9 februari 2021 till och med den 19 februari 2021. Handel med betalda tecknade aktier äger rum från och med den 9 februari 2021 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 2 februari 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR

Kortnamn: PAY TR

ISIN-kod: SE0015530597

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2021-02-09

Sista dag för handel: 2021-02-19

Instrument-ID: 7K6V

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 12 984 106

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT

Kortnamn: PAY BT

ISIN-kod: SE0015530605

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: PAYNOVA/SH

Första dag för handel: 2021-02-09

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 7K6U

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.