#21-05 Coegin Pharma AB återförs från observationsnotering

Coegin Pharma AB (”Bolaget”), vars aktier är upptagna till handel på Nordic SME, placerades under observation den 29 juli 2019 mot bakgrund av att Bolaget, som då hette GoldBlue AB, erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd, som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Den 23 oktober 2019 informerade Bolaget om att köpeavtalet undertecknats. Bolaget har senare även distribuerat majoriteten av köpeskillingen till Bolagets aktieägare via ett inlösenförfarande.

Den 10 juni 2020 offentliggjorde Bolaget att man ingått en avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Coegin Pharma AB. Mot bakgrund av det planerade förvärvet beslutade NGM-börsen att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Bolaget har nu genomgått en ny noteringsprövning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver det nya bolagets verksamhet. Mot bakgrund av att det omvända förvärvet är slutfört och att noteringsprövningen är avslutad har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Coegin Pharma AB till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Coegin Pharma
Kortnamn: COEGIN
ISIN-kod: SE0014262218
FISN-kod: COEGINPHAR/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 47MN
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55