#21-12  Företrädesemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”Bolaget”) beslutade på en extra bolagsstämma den 4 februari 2021 att godkänna styrelsens förslag om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 februari. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 februari 2021. Avstämningsdag är den 11 februari 2021.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av (1) en unit bestående av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 2,07 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,69 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske från och med den 12 februari 2021 till och med den 26 februari 2021. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 12 februari 2021 och med den 24 februari 2021. Handel med betalda tecknade units äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 12 februari 2021 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 februari 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen upp­går till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie enligt Nordic SMEs officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 0,85 SEK per aktie och lägst 0,25 SEK per aktie (kvotvärdet). Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen upp­går till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie enligt Nordic SMEs officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 1,05 SEK per aktie och lägst 0,25 SEK per aktie (kvotvärdet). Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets informationsmemorandum.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding UR

Kortnamn: SUST UR

ISIN-kod: SE0015556634

FISN-kod: SUSTAINABL/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2021-02-12

Sista dag för handel: 2021-02-24

Instrument-ID: 7L7E

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 27 179 026

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding BTU

Kortnamn: SUST BTU

ISIN-kod: SE0015556642

FISN-kod: SUSTAINABL/UT 3 AK + 4 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2021-02-12

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 7L7F

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.