#21-13  Beslut om villkorad avnotering av Lumito AB från Nordic SME

Lumito AB (”Bolaget”) offentliggjorde på kvällen den 11 februari 2021 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets instrument på Nordic SME ska vara den 25 februari 2021, villkorat av att Bolaget godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Enligt punkt 3.1 i Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets instrument under observation med omedelbar verkan till och med sista dag för handeln med dessa.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Lumito

Kortnamn: LUMITO

ISIN-kod: SE0011282847

CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LUMITO/SH

Instrument-id: 4N0K

Sista dag för handel: 2021-02-25

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Lumito TO3

Kortnamn: LUMITO TO3

ISIN-kod: SE0015192000

CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: LUMITO/OPT RTS 20211130

Instrument-id: 77SN

Sista dag för handel: 2021-02-25

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.