#21-46 Företrädesemission i Implementa Sol AB

Komplettering av instrument-ID, se markerad rad i rött nedan.

 

Styrelsen i Implementa Sol AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 26 mars 2021.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 april 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 april 2021. Avstämningsdag är den 30 april 2021.

En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna fyra (4) nya aktier av serie B i Företrädesemissionen. Teckningskursen är 0,41 SEK per aktie.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 19 maj 2021.

Observera att betalda tecknade aktier ej kommer tas upp till handel vid denna emission.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 april 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Implementa Sol TRB

Kortnamn: IMSOL TRB

ISIN-kod: SE0015950357

FISN-kod: IMPLEMENTA/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-05-10

Sista dag för handel: 2021-05-19

Instrument-ID: 7VU8        

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 46 749 718

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.