#21-57 Observationsnotering av Africa Resources AB

Africa Resources AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 28 maj en revisionsberättelse där det framgår att revisorn varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Detta som en följd av osäkerheter som sammantaget är av väsentlig och av avgörande betydelse för bedömningen av bolagets och koncernens resultat och ställning.

Av Revisionsberättelsen framgår även att revisorn vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens uppgifter att bolaget är i behov av tillkommande finansiering och att sådan finansiering för närvarande inte är säkerställd. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Africa Resources AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Africa Resources
Kortnamn: AFRI
ISIN-kod: SE0009496482
FISN-kod: AFRICARES/SI
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 4CM4
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55