#21-88 Uppdatering av observationsnotering för WilLak AB

WilLak AB (”Bolaget”, ”WilLak”), vars aktier är noterade på Nordic SME, placerades under observation den 29 maj 2018 med anledning av väsentlig osäkerhet om Bolagets ekonomiska situation.

Den 29 september 2021 offentliggjorde WilLak att man avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där en (1) aktie i WilLak ger en (1) aktie i det nya bolaget. WilLak kommer efter ovanstående utdelning av verksamheten vara tomt och avsikten är att förvärva ett annat bolag genom ett omvänt förvärv som genom detta övertar börsplatsen.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av detta uppdateras härmed observationsnoteringen av WilLak till att omfatta även detta förhållande.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: WilLak
Kortnamn: WIL
ISIN-kod: SE0008964266
FISN-kod: WILLAK/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3ECD
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55