#22-75  Företrädesemission i Northern CapSek Ventures AB

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget") har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 17 juni 2022, beslutat om en emission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 september 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2022. Avstämningsdag är den 28 september 2022.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger rätt att erhålla teckningsrätter, varvid en (1) befintlig stamaktie ger rätt till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny preferensaktie. Teckningskursen uppgår till 1,70 kr per preferensaktie.

Teckningsperioden är från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022. Handel med teckningsrätter (TR) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 10 oktober 2022. Handel med betalda tecknade aktier (BT) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Handel med preferensaktierna förutsätter att dessa uppfyller kraven för notering på NGM Nordic SME. Information rörande eventuell handel med preferensaktierna kommer meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures TR PREF

Kortnamn: CAPS TR PREF

ISIN-kod: SE0018716128

FISN-kod: NORTHERNCA/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSPXXR

Första dag för handel: 30 september 2022

Sista dag för handel: 10 oktober 2022

Instrument-ID: B7NJ

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 61 364 643

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures BT PREF

Kortnamn: CAPS BT PREF

ISIN-kod: SE0018716136

FISN-kod: NORTHERNCA/PREF

CFI-kod: EPNNNR

Första dag för handel: 30 september 2022

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: B7NH

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 15 341 160

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.