Adverty erhåller finansiering om 36 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Adverty AB (publ) har under sin ägarspridning erhållit ägarspridning för att uppnå kraven om antal aktieägare för notering och erhåller samtidigt finansiering om 36 MSEK för sin framtida expansion.

Adverty AB (publ) (”Adverty”) har uppnått ägarspridning för att möta spridningskravet för notering av bolagets aktie på Nasdaq First North. Under bolagets teckningsperiod har en total finansiering erhållits om 36 MSEK fördelat på 8 MSEK i direkt teckning, ytterligare 8 MSEK i konvertibelt lån med rätt till omedelbar teckning i aktier efter notering av bolagets aktie på Nasdaq First North samt ytterligare 20 MSEK som kan påkallas av Adverty i så kallade trancher om 4 MSEK vardera vid fem tillfällen. Vid sådana trancher kommer teckningsoptioner tilldelas såväl långivaren som samtliga övriga aktieägare för att minska utspädningseffekt.

Styrelse, ledning och grundare har tecknat sig för 2,5 MSEK i emissionen.

”Det är glädjande att notera den stora finansieringsram som bolaget erhållit, trots det krävande börsklimat vi upplevt under den korta teckningstiden. Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot Nasdaq First Norths slutliga godkännande och upptagande av aktien till handel samtidigt som det möjliggör bolagets ambitiösa tillväxtresa.” säger Niklas Bakos, VD Adverty AB (publ).

Adverty har genomfört ägarspridningen i bolaget genom att inför noteringen på Nasdaq First North erbjuda 2 700 000 nyemitterade aktier i bolaget till ett pris om 7,50 SEK per aktie, motsvarande en maximal emissionsvolym om cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget ökar genom emissionen med 1 074 999 från 10 639 951 till 11 714 950 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 1 oktober 2018 till och med den 16 oktober 2018. I samband med Erbjudandet inkom totalt cirka 260 teckningar varvid bolaget efter emissionen totalt har cirka 300 aktieägare.

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning:                 19 oktober 2018

Likviddag för avräkningsnotor:                                                           23 oktober 2018

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North:                    1 november 2018

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hamilton KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North Stockholm. Mangold kommer att agera Certified Adviser för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD, Adverty AB (publ)

Telefon: +46 703 66 96 46

E-post: nb@adverty.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Adverty AB (publ)

Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: hs@adverty.com

Om Adverty 

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.