Adverty offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 30 oktober 2019 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett EU-tillväxtprospekt (“Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 november 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.adverty.com/sv/invest) och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som är registrerad som aktieägare i Adverty på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 28 november 2019 äger rätt att för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Företrädesemissionen är att tillföra Adverty medel för att utöka försäljningsinsatserna samt vidareutveckla annonsplattformen och därigenom kunna fylla det enorma utbud av annonseringsplatser som Adverty innehar. Vidare fortgår rekrytering av nyckelpersoner inom branschen med omfattande kontaktnät inom försäljning, i syfte att nå fler annonsörer genom programmatiska handelsplatser och på ett mer kraftfullt sätt kunna bearbeta mediebyråer. Vidare erhålls kapital för kvittning och återbetalning av brygglån, vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.  

Preliminär tidsplan

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 26 november 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 27 november 2019
Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen 28 november 2019
Handel med teckningsrätter 2 december – 12 december 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 2 december 2019
Teckningsperiod 2 december – 16 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 19 december 2019
Likviddag 23 december 2019

Investerarträffar

Adverty bjuder med anledning av Företrädesemissionen in till investerarträffar i Stockholm med bolagspresentation från medgrundare och VD Niklas Bakos. Bolaget önskar aktieägare, investerare, media och andra intressenter varmt välkomna att närvara.

Investerarkväll

 • Datum: tisdag 3 december
 • Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.
 • Tid: Från kl. 17.00, presentationen startar 17:30. Förtäring och förfriskningar.
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: fredag 6 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: torsdag 12 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Adverty i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Niklas Bakos, VD
+46 703 66 96 46
nb@adverty.com

Om Adverty

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform. Bolaget har genom plattformen byggt ett stort utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för spelutvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com. Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.