Analysguiden: Emission till attraktiv kurs

CLS gör framsteg i kliniska studier och försäljningen av förbruk­nings­material till flertalet köpare löper på. Bolaget genomför en emission för att stärka rörelsekapitalet och öka marknads­aktiviteterna i USA och Europa. Emissionskursen är attraktiv.

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) har utvecklat verktyget, TRANBERG® Mobile Laser Unit, som med metoden, imILT, behandlar solida tumörer med värme. Det finns kliniskt belägg för att värmebehandling aktiverar immun­försvaret. Det finns därmed potential för imILT att, utöver att döda den behandlade tumören, stimulera immun­försvaret till att angripa och eliminera spridda tumör­celler. Kliniska studier med imILT pågår runt om i Europa. Under 2017 såg CLS en efterfrågan på bolagets engångsprodukter, d.v.s sterila instrument som används vid behandling av en patient, för behandling av prostatacancer i tidig fas med me­tod­en FLA. Bolaget har redan börjat sälja inom detta område och en klinisk studie pågår just nu i Toronto för att påvisa effekt och säkerhet. För att nya produkter och metoder ska ta sig in på marknaden krävs en viss mängd data från klinisk använd­ning som påvisar både säkerhet och effekt. Detta är ofta en lång process som kan ta tid. CLS är alltså i denna fas just nu. Lyckas bolaget ta sig igenom denna och bryta sig in på en konservativ marknad är uppsidan stor.

Det har hänt en hel del sedan vår senaste analys. Bland annat har nu sju patienter med lokalt avancerad bukspottkörtelcancer behandlats med metoden imILT och den genomsnittliga överlevnadstiden för dessa är idag drygt 12 månader. Det kan möjligen sättas i relation till medianöverlevnadstiden med andra metoder som enligt bolaget ligger väl under 12 månader. Den (begränsade) data är lovande då det finns ett uppenbart behov av mer effektiva behandlingar. Vidare har de fyra första patienterna med prostatacancer behandlats med bolagets TRANBERG-system i studien i Toronto. Inga biverkningar rapporterades. Ytterligare 21 patienter ingår i studien. Försäljningen av förbrukningsmaterial fortlöper. Detta, tillsammans med erhållna bidrag från Horizon2020, underlättar finansieringen. Intäkterna täcker dock ännu inte kostnaderna. För att fortsätta marknads­etableringen och utöka de kommersiella aktiviteterna i USA och Europa med målet att realisera potentialen genomför CLS en nyemission. Vid full teckning stärks kassan med 61 miljoner kronor före relaterade kostnader. I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 12,1 kronor efter antagen fulltecknad emission.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.