Årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018,

dels anmäla sig hos Handicare Group för deltagande i årsstämman senast onsdagen den 2 maj 2018.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

 • Per telefon: 08-402 91 81 vardagar 9:00-16:00
 • Per post: Handicare Group AB (publ) ”Årsstämman” c/o Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm
 • Via webbplatsen: www.handicaregroup.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

 • Namn
 • Person-/organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer dagtid
 • Aktieinnehav
 • I förekommande fall ombud som ska företräda och antalet biträden, dock högst två biträden, som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I Handicare finns totalt 58 939 000 aktier och röster. Handicare innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  1. Val av ordförande vid stämman;
  1. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  1. Godkännande av dagordning;
  1. Val av en eller två justeringsmän;
  1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  1. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  1. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;
  1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
  1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
  1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  1. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer;
  1. Beslut om justerade instruktioner för valberedningen;
  1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; och
  1. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår att utdelningen för räkenskapsåret 2017 fastställs till 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen onsdagen den 11 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 maj 2018.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13, 14 och 15)

Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 76 procent av aktierna och rösterna i Handicare.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13, 14 och 15:

 • Advokat Johan Thiman från White & Case advokatbyrå ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
 • Arvode till styrelseledamot ska utgå med 180 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 450 000 kronor. Arvodet för ordföranden i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 25 000 kronor. Arvodet för ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 100 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i revisionsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 13);
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter (ärende 12). Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Maria Carell, Johan Ek, Elisabeth Thand Ringqvist och Claes Magnus Åkesson, samt nyval av Jonas Arlebäck. Valberedningen föreslår omval av Lars Marcher som ordförande (ärende 14);
 • Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter (ärende 12). Till revisor föreslås Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig (ärende 14);
 • Bolagsstämman har den 30 augusti 2017 antagit instruktioner för valberedningen i Handicare. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att justera första meningen i punkterna 2.1 och 2.3 i instruktionerna för valberedningen, enligt följande (ärende 15):
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2.1 Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 oktober varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. 2.1 Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
2.3 Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 oktober men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, (…). 2.3 Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, (…).

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen.

Riktlinjer

De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på

befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär.

Rörlig lön (Short-term Incentive, “STI”)

Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigad till STI. STI ska baseras på det finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärsenhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar för. Finansiella mål vilka ska användas är organisk tillväxt, resultat och cash flow. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget. Klart definierade mål för ”target”- och ”stretch”-nivåer för prestation ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. STI ska maximalt uppgå till 50 procent (”stretch”) av den fasta lönen.

Långsiktiga incitament

Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat) ska föreslås till årsstämman.

För en beskrivning av Handicares befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Handicares webbplats, www.handicaregroup.com.

Pension Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika landet.

Uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller den verkställande direktören. För övriga medlemmar i koncernledningen gäller ömsesidiga uppsägningstider om 6 månader. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

_____________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ärende 16, samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com, senast från och med den 17 april 2018 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, information om samtliga ledamöter som föreslås till Handicares styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut (inklusive instruktionerna för valberedningen i Handicare i dess föreslagna ändrade lydelse enligt ärende 15), motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com.

_________________________

Stockholm i april 2018

Handicare Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Boel Sundvall, IR, +46 723 747 487

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionsnedsatta och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2017 uppgick intäkterna till 284,3 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 9,2%. Antalet medarbetare är cirka 1 200 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.