Avnotering av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm

Endomines AB (publ), pressmeddelande 30 november 2022 kl. 18.30  CET

 

Endomines AB (publ) (”Endomines AB”) har erhållit godkännande om avnotering av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Endomines AB:s aktie på Nasdaq Stockholm är den 14 december 2022.

Avnoteringen sker mot bakgrund av Endomines förestående domicilbyte till Finland som genomförs genom en gränsöverskridande omvänd fusion varigenom Endomines AB fusioneras med ett finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland Abp (”Endomines Finland”, och tillsammans med Endomines AB, “Endomines“), som fortsätter som det överlevande bolaget (“Fusionen“). I samband med Fusionens genomförande kommer Endomines Finlands aktier att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors.

Som tidigare meddelats är det av kontoföringstekniska skäl i förhållande till Euroclear Sweden AB inte möjligt att efter genomförandet av Fusionen notera Endomines Finlands aktier på Nasdaq Stockholm. Endomines Finlands aktier kommer därför endast att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors efter Fusionens genomförande.

Den formella ansökan om avnotering inlämnades idag den 30 november 2022 till Nasdaq Stockholm som sedermera fattat beslut om avnotering av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Endomines AB:s aktie på Nasdaq Stockholm är den 14 december 2022.

Avnoteringen av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm är villkorad av i) att Endomines Finlands aktier godkänns för notering på Nasdaq Helsingfors och ii) att svenska Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa Fusionen.

Fusionen förväntas att verkställas omkring den 16 december 2022 och Endomines Finlands aktier avses att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors den 20 december 2022.

Innan beslutet om att ansöka om avnotering fattades begärde Endomines hemställan från Aktiemarknadsnämnden huruvida den planerade avnoteringen av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm var förenlig med god sed på den svenska aktiemarknaden. I uttalandet (AMN 2022:23), konstaterade nämnden, utifrån de omständigheter som uppgavs i hemställan, att en ansökan om avnotering av Endomines AB:s aktier från Nasdaq Stockholm i nämndens mening inte ska anses strida mot god sed på aktiemarknaden.

 

Viktig information till aktieägare som har sina aktier i Endomines AB på VP-konto

Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Endomines AB i förhållande till detta. Fusionsvederlaget kan dock inte levereras automatiskt till aktieägare i Endomines AB som har sina aktier registrerade på ett avstämningskonto i eget namn hos Euroclear Sweden (“VP-konto“). Dessa aktieägare behöver till Endomines AB lämna kontouppgifter för ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden som är registrerat i en förvaltares namn för ägarens räkning (“Förvaltarkonto“), varefter fusionsvederlaget kommer att levereras till det angivna Förvaltarkontot. Det angivna Förvaltarkontot kan vara ett befintligt Förvaltarkonto eller ett nytt Förvaltarkonto som öppnas av aktieägaren särskilt för ändamålet. Om aktieägare i Endomines AB som har sina aktier registrerade på ett VP-konto hos Euroclear Sweden överför sina aktier till ett Förvaltarkonto före genomförande av Fusionen kommer fusionsvederlaget att lämnas automatiskt till samma Förvaltarkonto.

Endomines AB har utsett Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med Fusionen. Aktieägare i Endomines AB som har sina aktier registrerade på VP-konto ombeds att uppge följande uppgifter avseende den depå som de önskar få fusionsvederlagsaktierna levererade till via e-post till emittentservice@aktieinvest.se, tillsammans med aktieägarens namn och person-/organisationsnummer:

          Bank/förvaltare.

          Depånummer.

 

En finsk medborgare, juridisk person eller stiftelse som har sina aktier i Endomines AB registrerade på avstämningskonto hos Euroclear Sweden måste ange 1) bank och 2) kontouppgifter till avstämningskonto hos Euroclear Finland för att kunna ta emot fusionsvederlaget.

 

Vid frågor gällande administrationen kring Fusionen, vänligen kontakta Aktieinvest FK AB på telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentsservice@aktieinvest.se.

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Om Endomines

Endomines är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska guldlinjen. Endomines utvecklar även gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines planerar att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.