Den finska Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospektet som upprättats med anledning av flytt av säte från Sverige till Finland och fusionen av Endomines AB in i Endomines Finland Oyj

Endomines AB, Pressmeddelande 27.8.2021 12:15 CEST

Den finska Finansinspektionen har idag, den 27 augusti 2021, godkänt ett tillägg (”Tillägget”) till fusionsprospektet (”Prospektet”) avseende fusionen mellan Endomines AB (publ) (”Endomines”) och Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) (”Fusionen”).

Som meddelats genom pressmeddelande 3 juni 2021, har Endomines styrelse fattat beslut om ett flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland genom en gränsöverskridande motströmsfusion. Den finska Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Tillägget till Prospektet.

Tillägget hänför sig till halvårsrapporten som publicerades 19 augusti 2021, avgången av tillfälliga VD:n samt CFO:n Marcus Ahlström samt emitterandet av depåbevis till de aktieägare i Endomines vars konton är registrerade hos Euroclear Sverige i samband med Fusionen.

Tillägget kommer att meddelas den behöriga myndigheten i Sverige i enlighet med Förordning (EU) 2017/1129.

Tillägget, tillsammans med Prospektet, kommer att finnas tillgängligt från och med, eller kring, den 28 augusti 2021 på svenska på Endomines webbsidor www.endomines.com/sv/investerare/material/fusion/. Prospektet är även tillgängligt i bolagets lokaler på adressen Abborrvägen 4 A, 02170, Esbo Finland.

 

Kontaktperson

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 12:15 CEST den 27 August 2021

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information
Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Alla beslut gällande den föreslagna fusionen bör enbart grundas på den information som finns i kallelsen till Endomines extra bolagsstämma och fusionsprospektet, samt på en oberoende analys av informationen däri. Du bör läsa fusionsprospektet för mer fullständig information om Endomines-koncernen och fusionen.