Företrädesemission i Endomines AB (publ) – sista dag för handel i aktier inklusive teckningsrätter är den 4 januari 2021 på Nasdaq Stockholm och den 5 januari 2021 på Nasdaq Helsinki

Endomines AB, Pressmeddelande 4 januari 2021 kl. 15:05 CET

Som tidigare kommunicerats har bolagsstämman i Endomines AB (publ) idag beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2020 om en företrädesemission om ca 281 MSEK.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 7 januari 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 4 januari 2021 på Nasdaq Stockholm och den 5 januari 2021 på Nasdaq Helsinki.

Observera således att det är olika datum för sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki på grund av att onsdagen den 6 januari 2021, trettondagen, betraktas som en s.k. settlement day av Euroclear Finland men inte av Euroclear Sverige.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 15:05 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).