Omräkning av teckningsoptioner med anledning av genomförd företrädesemission och riktad emission i Endomines AB (publ)

Endomines AB, Pressmeddelande 28.5.2021 kl. 15:15 CEST

Med anledning av den företrädesemissionen och riktade emissionen i Endomines AB (publ) (”Bolaget”) som beslutades av styrelsen den 30 november 2020, och därefter godkändes av årsstämman den 4 januari 2021, och som sedan tecknades till 76,0 procent, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie 2019/2022 och 2020/2023 avseende teckningskurs och antal aktier teckningsoptionerna ger rätt att teckna. Villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Den nya teckningskursen av serie 2019/2022 är 0,73 EUR per aktie och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 1,35 aktier. Före omräkningen var teckningskursen 0,797 EUR per aktie och varje teckningsoption berättigade till teckning av 1,13 aktier. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Den nya teckningskursen av serie 2020/2023 är 0,73 EUR per aktie och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 1,19 aktier. Före omräkningen var teckningskursen 0,797 EUR per aktie och varje teckningsoption berättigade till teckning av 1 aktie. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).