Den finska finansinspektionen har godkänt ett tilläggsprospekt avseende det prospekt som upprättades med anledning av fusionen mellan Endomines AB och Endomines Finland och domicilbytet till Finland

Endomines AB (publ), Pressmeddelande 20 September 2022 14.30 CEST

Den finska finansinspektionen har idag, den 20 september 2022, godkänt ett tilläggsprospekt till prospektet avseende fusionen mellan Endomines AB (publ) (“Endomines“) och Endomines Finland Oyj.

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 18 augusti 2022, har Endomines styrelse beslutat om ett domicilbyte av moderbolaget från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. Den finska finansinspektionen har idag godkänt och registrerat tilläggsprospektet.

Tillägget avser beviljandet av ett malmprospekteringsreservat som täcker Huhus zink-bly- och järnfyndighet i Ilomantsi, östra Finland samt ett beslut om att inte fortsätta Kalvinits ilmenitprojekt belägna i Käviä och Halsua i västra Finland. Härutöver har beräkningen avseende antalet aktier som kan emitteras med anledning av konvertibla lån korrigerats i tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet kommer att passporteras till den svenska finansinspektionen i enlighet med förordning 2017/1129.

Tilläggsprospektet kommer, tillsammans med prospektet, att vara tillgängligt från omkring den 20 september 2022 på Endomines webbplats www.endomines.com/sv/investerare/material/fusion/.

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 CEST den 20 september 2022

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

Viktig information

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Alla beslut gällande den föreslagna fusionen bör enbart grundas på den information som finns i kallelsen till Endomines extra bolagsstämma och fusionsprospektet, samt på en oberoende analys av informationen däri. Du bör läsa fusionsprospektet för mer fullständig information om Endomines-koncernen och fusionen.