Endomines publicerar prospekt om flytt av säte från Sverige till Finland och fusionen av Endomines AB (publ) in i Endomines Finland Oyj

Endomines AB, Pressmeddelande 2.7.2021 15:15 CEST

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 juni 2021 har Endomines styrelse beslutat om flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. Den finska finansinspektionen har idag godkänt och registrerat prospektet avseende den föreslagna fusionen, genom vilken Endomines AB (publ) (”Endomines”) fusioneras in i Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”), och den efterföljande noteringen av aktierna i Endomines Finland på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm.

Endomines har kallat till en extra bolagsstämma den 19 juli 2021 för att besluta om fusionsplanens godkännande. Fusionsplanen finns tillgänglig på Endomines webbplats www.endomines.com.

Prospektet finns tillgängligt på Endomines webbplats www.endomines.com från och med idag. Prospektet finns även tillgängligt hos Endomines och Endomines Finland på adress Ahventie 4 A, 02170, Esbo Finland.

Kontaktperson

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15:15 CEST den 2 juli 2021

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information
Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Alla beslut gällande den föreslagna fusionen bör enbart grundas på den information som finns i kallelsen till Endomines extra bolagsstämma och fusionsprospektet, samt på en oberoende analys av informationen däri. Du bör läsa fusionsprospektet för mer fullständig information om Endomines-koncernen och fusionen.