Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner i OptiMobile AB (publ) har bestämts till den 27 maj 2021

Som tidigare meddelats har styrelsen i OptiMobile AB (publ.) med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 20 september 2021 till och med den 30 september 2021.

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 6 maj 2021 har styrelsen i OptiMobile med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 dels genomfört en riktad emission av aktier till Grytänge Invest AB om 3 750 000 aktier dels beslutat att emittera teckningsoptioner till OptiMobile. Teckningsoptionerna ska därefter vederlagsfritt delas ut till aktieägarna i bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner har idag beslutats till den 27 maj 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 25 maj 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 26 maj 2021. För varje femtal aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är direkt delbart med fem (5) ska antal tilldelade teckningsoptionerna ske med avrundning nedåt.

Första dag för handel med teckningsoptioner är den 31 maj 2021.

Villkor för och information om teckningsoptioner

Totalt emitteras 9 250 950 teckningsoptioner vederlagsfritt till de aktieägare som äger aktier på avstämningsdagen.

Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 20 – 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader. 

Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av samtliga teckningsoptioner att öka med 610 562,7 kr från 1 408 073,37 kr till 2 018 636,07 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 9 250 950 från 46 254 752 till 55 505 702 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

OptiMobile har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att utdelningen har genomförts.

För mer information vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)