Bokslutskommuniké januari – december 2019 Adverty AB (publ)

ADVERTY FORTSÄTTER EXPANSIONSPLAN MED NYA STRATEGISKA PARTNERSKAP OCH PÅFYLLD KASSA

           
Sammandrag Fjärde kvartalet   Helår
  2019-10-01 2018-10-01   2019-01-01 2018-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31
           
Summa intäkter 384 2   2 030 243
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 220 -1 864   -10 917 -8 463
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -4 259 -1 888   -11 069 -8 529
Resultat före skatt -5 373 -1 896   -12 198 -8 363
Periodens resultat -5 373 -1 896   -12 198 -8 363
Periodens kassaflöde -4 019 5 800   -5 505 3 692
Resultat per aktie, kr * -0,44 -0,16   -1,01 -0,69
Resultat per aktie, kr ** -0,44 -0,16   -1,01 -0,69
Eget kapital per aktie, kr * -0,12 0,64   -0,12 0,64
Eget kapital per aktie, kr ** -0,12 0,64   -0,12 0,64
Antal aktier 12 126 285 12 126 285   12 126 285 12 126 285
           
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.          
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.        
           

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget tecknar ramavtal med ledande mobila marknadsföringsbyrån Mobiem Polska.
  • Bolaget inleder partnerskap med USA-baserade Smaato för att accelerera försäljningen av in-app-annonser.
  • Bolaget tar in 37.5 MSEK genom företrädesemission.
  • Bolaget anställer tidigare GroupM Chief Digital Product and Partnership Officer Kenny Spångberg som Chief Revenue Officer.
  • Bolaget påbörjar ansökan till Fas 2 i Horizon 2020 EIC Accelerator Pilot, ett bidrag från EU-kommissionen på 2,5 miljoner euro.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget ingår avtal med Unity Technologies för placering av annonslösning i Unity Asset Store.
  • Bolaget ingår partnerskap med MADFINGER Games för lansering av sömlösa annonser i kommande storspelet Shadowgun War Games.

VD har ordet

Vi avslutar ett händelserikt kvartal och ett fantastiskt första år på börsen med att ingå viktiga strategiska partnerskap i linje med vår expansionsplan. Jag vill speciellt lyfta fram samarbetet med Mobiem Polska, som ger oss tillgång till flertalet stora mediebyråer på den betydande Polska reklammarknaden. I skrivande stund, efter periodens utgång, har vi redan intäktsgenererande polska kampanjer igång i spel som är integrerade med vår sömlösa annonsteknik.

Vi har under perioden lagt stort fokus på att optimera vårt produkterbjudande enligt önskemål och krav från kundmöten med ledande, globala mediebyråer i New York, Los Angeles och London. Intresset för Adverty och den typ av annonsering vi erbjuder varumärken ökar kontinuerligt och flera stora mediebyråer håller nu på att etablera öronmärkta organisationer med fokus på den nya “in-game”-kanalen. Färska undersökningar från våra mediebyråer visar att gaming, i jämförelse med social medier, når hela 70% av den målgrupp varumärken eftersträvar, men får för närvarande endast 5% av den budget som spenderas i media. Förändringar i planering- och budgetering börjar ske inom mediebranschen till fördel för gaming som annonskanal, vilket gynnar inte bara Adverty utan hela spelbranschen.

Vi har under perioden lagt stor möda på produkten med att inkludera krav från våra kunder, för att kunna adressera en så stor del av marknaden som möjligt. Detta har i viss mån varit på bekostnad av små initiala intäkter, men det viktigaste för oss är att ha en vinnande produkt som kan nå den globala marknad som håller på att etableras.

Programmatisk annonsering automatiserar köp- och säljprocessen mellan annonsytor och annonser, samt hela infrastrukturen för leverans och rapportering av annonser, vilket i sin helhet gör digital annonsering oerhört skalbar och effektiv. Tidigare under året integrerades vår annonslösning i PubMatic, en globalt ledande programmatisk sälj-plattform (SSP). Samarbetet utgör grunden i vår globala, programmatiska infrastruktur och möjliggör för våra annonsytor att finnas tillgängliga för försäljning till deras kundbas. Detta innebär att de flesta ledande köp-plattformar (DSP) med sina hundratusentals annonsörer globalt har tillgång till Adverty, vilket underlättar för mediebyråer att ta del av vårt erbjudande.

Det nya strategiska partnerskapet med Smaato ger oss ytterligare synlighet hos annonsörer, i en programmatisk sälj-plattform specifikt framtagen för in-app annonsering, vilket förenklar införsäljningen av Advertys nya annonsformat. Samarbetet kräver en teknisk integrering till Smaato’s annonsplattform med planerad lansering under årets andra kvartal.

Vi har under perioden påbörjat rekryteringen av ytterligare branscherfarna säljare till Bolaget. Kenny Spångberg, tidigare Chief Digital Product and Partnership Officer på GroupM i Sverige, anställdes i november som Chief Revenue Officer (CRO) och ansvarar för intäkter, säljstrategier och uppbyggnad av globala säljteam. Under perioden har även Staffan Sandell anslutit från ledande mediebyrån Dentsu Aegis, med ansvar för vår programmatiska strategi.

Bolagets fokus under 2020 ligger på intäktsgenerering och tillväxt. Vi kommer fortlöpande att etablera fler partnerskap med spelutvecklare för att bredda vår spelportfölj och kunna erbjuda ökande räckvidd för annonsörer och större intäktsmöjligheter för oss. Vi har efter perioden ingått ett fantastiskt spännande avtal med MADFINGER Games och deras kommande storproduktion Shadowgun War Games, ett högkvalitativt och efterlängtat free-to-play mobilspel med över en miljon förhandsbokningar som eftersträvar att bli nästa mobila esport-succé.

Efter perioden har vi som första annonsteknikbolag ingått ett strategiskt samarbete med Unity Technologies, världens största och helt dominerande spelmotorutvecklare. Partnerskapet gör det möjligt för speltillverkare att till sommaren använda vår annonslösning direkt i utvecklingsverktyget Unity, där Advertys SDK kommer att finnas tillgängligt i Unitys integrerade butik “Asset Store”. Unity används i fler än hälften av alla de miljontals mobilspel som finns på marknaden idag och samarbetet skapar en möjlighet att automatisera processen med att nå ut till de hundratusentals utvecklare som använder Unity dagligen.

Vi ser tillbaka på 2019 som det år där Adverty med mobilspel i fokus utvecklat vår annonsplattform till en eftertraktad, tekniskt överlägsen och kommersiellt startklar produkt redo att leta sig in bland världens alla varumärken, mediebyråer och spelutvecklare.

Infrastrukturen i vår plattform är väl testad under året, där PubMatic som viktig komponent felfritt levererat hundratals miljoner annonser in i våra spel, hittills ofta under icke-kommersiella förhållanden, via ledande köp-plattformar som The Trade Desk, Google DV360, Xandr, Mediamath och Adform.

Advertys erbjudande och dess skalbarhet mot våra annonsörer utgörs av de spel som använder vår teknik. I början av 2019 hade vi inte kunnat föreställa oss de framsteg som gjorts där fram till nu, med Shadowgun War Games, Critical Ops, Subway Surfers och andra ledande speltitlar räknat i räckvidd som tidigt visat stort intresse för vår teknik. Vi har med våra FPS-spel även skapat stor nyfikenhet inom esport-segmentet och kommer under 2020 att nå andra viktiga spelkategorier lämpade för sömlös annonsering.

Med de här förutsättningarna handlar 2020 om att göra liknande framsteg på köpsidan och börja generera intäkter. Vi har världen som spelplan och därför fyllt på kassan genom en företrädesemission på 37.5 MSEK som stöd för personalförstärkningar och tillväxt, med ambitionen att få in långsiktiga ägare både från investerarkonsortiet och aktiemarknaden.

Ready, set, go!

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

 

Adverty i korthet

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patentsökt teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Lviv i Ukraina.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2019.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 187 (46) under helåret, jämte KSEK 11 (0) under fjärde kvartalet. Det redovisade resultatet för helåret uppgick till KSEK -12 198 (-8 363), jämte KSEK -5 373 (-1 896) under fjärde kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under helåret uppgick till SEK -1,01 (-0,69), jämte SEK

-0,44 (-0,16) under fjärde kvartalet, med jämförbart antal aktier.
 

Investeringar

Advertys investeringar under helåret uppgick till KSEK 5 255 (3 060), jämte KSEK 1 335 (1 147) under fjärde kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.
 

Avskrivningar

Resultatet för helåret har belastats med KSEK 152 (66) i avskrivningar, jämte KSEK 39 (24) under fjärde kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 533 (6 037) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 8 270 (294).
 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2019 uppgick Advertys egna kapital till KSEK -1 503 (7 711). Aktiekapitalet är fördelat på 12 126 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
 

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM MTF under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.
 

Anställda

Per den 31 december 2019 hade Adverty nio anställda (9) i Stockholm varav 9 män och 0 kvinnor. Utöver detta har Bolaget en direktanställd (1) samt sju ingenjörer anställda (7) via lokalt konsultbolag i Lviv, Ukraina. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.
 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.
 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.
 

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 

Mentor

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08-503 015 50.
 

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

15 maj 2020                        Delårsrapport januari – mars 2020

10 juni 2020                        Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

                                            Årsredovisning publiceras senast 3 veckor före årsstämma på

                                            bolagets hemsida

21 augusti 2020                  Delårsrapport januari – juni 2020

20 november 2020            Delårsrapport januari – september 2020

19 februari 2021                  Bokslutskommuniké januari – december 2020

Adverty AB (publ), den 24 januari 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: 070-366 96 46
E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: 073-635 10 48
E-post: jr@adverty.com
 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020.

Om Adverty

Adverty sammanför varumärken med människor på rätt tid och plats genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera fullständiga upplevelser med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med huvudkontor i Stockholm. Mer information på www.adverty.com.