H&D Wireless

H&D Wireless

Pris per aktie
8 SEK
Minsta investering
8 SEK
Pre money value
112 MSEK
Bransch
Teknik
Lista
First North
Emissionsvolym
24 MSEK
Teckningsperiod
24 nov - 8 dec
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
21,8 MSEK
Garantiåtagande
1,5 MSEK

Bakgrund

Bolagets störste ägare, Pär Bergsten genom H&D Ventures AB, har sedan starten 1986 drivit ett innovativt teknologibolag som genom att koppla ihop radioteknologi med nya behov har rea- liserat produkter inom allt från leksaker till system för svenska försvaret. Sedan 2009 drivs verksamheten genom H&D Wireless Sweden som är ett ”Internet of Things”-bolag.

  1. H&D Wireless Sweden har historiskt erbjudit komponenter och moduler inom trådlös kommunikation (wi- ) vilka sålts per styck eller i form av kundanpassade projekt där kunden äger alla rättigheter.
  2. År 2015 beslutade H&D Wireless Sweden att vidareut- veckla sig till ett företag som erbjuder tjänster och licenser baserade på en egenutvecklad mjukvaruplattform (GEPSTM). Genom denna erbjuder H&D Wireless sina kunder möj- ligheten att snabbt och kostnadse ektivt, digitalisera sin verksamhet och göra sina produkter och uppgifter tillgäng- liga via internet.
  3. Genom att tillhandahålla trådlös anslutning eller nyckelfärdiga system kan H&D Wireless Sweden stödja sina kunder att omvandla sin a ärsmodell från att sälja en enhet i en låda till att erbjuda en tjänst och innehåll via molnet.

H&D Wireless Sweden blev 2015 valt till ett av de 100 hetaste teknikbolagen i världen av Red Herring och i april 2016 valt av NyTeknik och A ärsvärlden till ett av de 33 hetaste i Sverige. Under hösten 2016 beslutade H&D Wireless Sweden om att notera Bolagets aktie på en handelsplats. Därefter genomför- des riktade nyemissioner om totalt 43 miljoner SEK och teck- ningsoptioner motsvarande 37,5 miljoner SEK vid full teckning under 2017.

Kapitalanvändning

H&D Wireless kommer använda emissionslikviden för att med oförändrad styrka fortsätta pågående pilotprojekt inom Bolagets nya a ärsområde Enterprise. Bolaget kommer även använda förstärkningen av rörelsekapitalet till att driva redan etablerade projekt och bistå med utveckling till alla a ärsområden.

Den totala emissionslikviden från Erbjudandet som presenteras
i detta Memorandum uppgår till ca 24 MSEK. Bolagets styrelse anser att detta belopp överstiger Bolagets kapitalbehov under de kommande 12 månaderna.

Motiv till ansökan om notering på Nasdaq First North

Styrelsen för H&D Wireless har ansökt om godkännande för notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. H&D Wire- less styrelse gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande och ger bättre förutsättningar

för framtida kapitalanska ningar för nansiering av ytterligare tillväxt. Det bedöms också ge en ökad kännedom och genom- lysning av H&D Wireless, samt stärker Bolagets pro l och varu- märke hos investerare, kunder och inom marknaden generellt.

Stockholm den 23 november 2017

Hitech&Development Wireless Sweden Holding AB (publ) Styrelsen

Källa: Prospekt H&D Wireless

Bolagsnyheter

Social media