Delårsrapport januari-mars 2019 Adverty AB (publ)

Adverty tar första stegen mot kommersiella lanseringar med fokus på mobilspel

Sammandrag Första kvartalet   Helår
  2019-01-01 2018-01-01   2018-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2019-03-31 2018-03-31   2018-12-31
         
Summa intäkter 389 2   243
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 626 -1 716   -8 463
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -1 658 -1 721   -8 529
Resultat före skatt -1 659 -1 538   -8 363
Periodens resultat -1 659 -1 538   -8 363
Periodens kassaflöde -3 162 1 411   3 692
Resultat per aktie, kr * -0,14 -1,07   -0,69
Resultat per aktie, kr ** -0,14 -0,13   -0,69
Eget kapital per aktie, kr * 0,50 2,26   0,64
Eget kapital per aktie, kr ** 0,50 0,27   0,64
Antal aktier 12 126 285 1 440 748   12 126 285
Genomsnittligt antal aktier under perioden 12 126 285 1 440 748   6 783 517
         
* Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut.     
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid senaste periodslut.      

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget ingår exklusivt ramavtal med Venatus Media, ett ledande försäljningsbolag inom underhållning i Europa.
  • Bolaget färdigställer programmatisk integration med BidSwitch för att smidigt kunna ingå avtal med bolag som möjliggör automatiserad (programmatisk) annonsförsäljning.
  • Bolaget färdigställer programmatisk integration med PubMatic och påbörjar det kommersiella samarbetet med att planera lansering av mobil- och VR-annonser.
  • Bolaget tar ett steg närmare Microsoft’s Mixed Reality satsning genom att bygga in plattformsstöd för HoloLens 2 och blir inbjudna till Microsoft HQ i Redmond för 2-dagars seminarium kring Augmented- och Virtual Reality.
  • Bolaget tilldelas samtliga utmärkelser, både publikens och juryns pris för sitt framförande under P&Gs årliga företagskonferens arrangerat av European Innovation Council (EIC), vilket stärker chansen till fas-2 tilldelning om EUR €2,500,000 under första kvartalet 2020.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget integrerar sin mobilplattform i ledande mobilt FPS eSport-spel med mjuklansering under maj och planerad global lansering under juni, där spelets 1 miljon dagliga användare nås av sömlösa annonser under spelupplevelsen.
  • Bolaget aktiverar BidSwitch-integreringen med programmatiska kampanjer från Coca-Cola, Red Bull, Lenovo, Asus och andra varumärken genom Admixer.
  • Bolaget upptar lån om 10 MSEK för ökad satsning på mobilplattformen.

VD har ordet

Adverty’s verksamhetsår 2019 startade med ett entusiastiskt inflöde av både intressenter och ideer inom VR och AR. Entusiasmen inom teknikområdet i fråga är mycket stor. Då Adverty ligger inom den absoluta framkanten inom detta område är bolaget mycket konfident avseende möjligheterna att erhålla en betydande marknadsandel som konsekvens av erkännande från ledande varumärken och bolag inom branschområdet i fråga samt betydande engagemang inom relevanta standardiseringsorganisationer.

I väntan på utväxling för bolagets ledande positionering inom AR och VR, satsar Adverty ytterligare resurser inom traditionella mobilspel. Bolaget har inom mobilspel en helt unik fördel då Adverty skiljer sig från mängden i och med plattformens unika möjligheter att sömlöst integrera reklam i själva spelupplevelsen och därmed nå konsumenten under hela speltiden till skillnad från konkurrenter som endast möjliggör annonser i menyer och under spelavbrott.

Bolaget har meddelat marknaden avseende ingångna avtal med såväl ledande spelstudios som stora annonsmarknadsplatser att intäkter förväntas inom andra och tredje kvartalet i år.

Branschen har svarat positivt på Bolagets plattform för sömlösa in-game annonser i mobilspel, där ett större FPS eSport-spel lanserar sin Adverty integrering globalt i närtid. Då intresset för eSport är väldigt stort runtom i världen idag, med tävlingar som fyller arenor och spelare där sessioner i genomsnitt varar länge framhävs alla fördelar med Advertys plattform. Den yngre generationen som ofta utgör en stor del av målgruppen för mobilspel idag är till viss del ointresserad av traditionell media te.x TV och dagstidningar. Istället spenderas tiden i appar, spel och streamingtjänster där nu Adverty tillhandahåller en unik möjlighet att nå denna målgrupp.

Den tekniska integreringen med PubMatic har genomförts enligt plan under kvartalet och förberedelser avseende lansering av varumärkeskampanjer för mobilt och VR förväntas ske under andra kvartalet i år.

Integreringen med BidSwitch är nu aktiv och Bolaget har möjligheter att generera intäkter via de 200 DSP:er som tillhandahåller tusentals annonsörer. De första kampanjerna lanseras i skrivande stund med varumärken som Coca-Cola, Red Bull och Lenovo.

Bolaget har i februari ingått ett avtal med Venatus Media och en viktig aspekt i partnerskapet har varit att paketera Adverty’s teknikplattform som en ny och innovativ del av Venatus produktportfölj. Flertalet varumärken har genom Venatus visat stort intresse att annonsera i plattformen under året. Exklusiviteten med Venatus Media innebär också att Adverty efter noggrant övervägande nedprioriterat samarbetet med w00t media, men långsiktigt är valet viktigt för bolagets planerade intäkter, även om de första kampanjerna genom Venatus lanseras aningen senare än beräknat, och beräknas bokföras under andra kvartalet i år.

Bolaget fortsätter att utveckla de tekniska plattformarna för sömlös annonsering i mobilt, VR och AR, och fokuserar på den globala annons- och spelmarknaden. Bolaget deltar aktivt på mässor för att etablera affärsrelationer med ledande spel- och apputvecklare, och introducerar samtidigt mediebyråer och varumärken till en ny innovativ mediakanal. 

Niklas Bakos

VD och grundare

Adverty AB (publ)

Adverty i korthet

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i VR, AR- och mobilapplikationer och spel. Bolaget erbjuder en unik teknik där annonsören endast debiteras om en konsument med absolut säkerhet sett och tagit till sig annonsen.

Tekniken baseras på patentsökt teknik vilken bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Bolaget har tidigare under plattformens utveckling arbetat med Coca-Cola och Rovio Entertainment, företaget bakom Angry Birds. Verksamheten bedrivs från egna kontor i Stockholm och London och teknisk utveckling sker även från Ukraina.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2019.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 29 (0) under första kvartalet. Det redovisade resultat för kvartalsperioden uppgick till KSEK -1 659 (- 1 538), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Advertys ledning har valt att lägga stora insatser på sin programmatiska plattform för automatiserade annonser för AR- och VR-applikationer och spel innan dess att den kommersialiseras fullt ut. Målet är att den skall ge bolaget en bredare bas, och på sikt kommer att skapa en hög lönsamhet i verksamheten.

Bolagets försäljning bedöms variera mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med relativt långa cykler. I gengäld gör styrelsen bedömningen att de enskilda projekten kommer att ha en lång livslängd.

Resultatet per aktie under det första kvartalet uppgick till SEK -0,14 (-0,13) med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under det första kvartalet uppgick netto till KSEK 1 282 (283) och avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för det första kvartalet har belastats med KSEK 32 (5) i avskrivningar varav KSEK 32 (5) avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 2 875 (3 756) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 294 (300)

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2019 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 6 052 (3 254). Aktiekapitalet är fördelat på 12 126 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM MTF under symbolen ADVT MTF och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 31 december 2018 hade Adverty sju anställda (7) varav 7 män och 0 kvinnor. Utöver detta sysselsätter bolaget åtta konsulter (8) i Lviv, Ukraina och en (1) kontrakterad försäljningschef i London. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor. Utlåtande avseende granskningen är inkluderad i denna delårsrapport.

Mentor

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08-503 015 50.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

26 juni 2019                        Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

30 augusti 2019                 Delårsrapport andra kvartalet (april – juni) 2019

Adverty AB (publ), den 17 maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD

Telefon: 070-366 96 46

E-post: nb@adverty.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande

Telefon: 076-877 00 00

E-post: hs@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019.