Delårsrapport januari-mars 2020 Adverty AB (publ)

Adverty visar initiala intäkter, expanderar till Storbritannien och fortsätter att etablera sömlös in-game annonsering

Sammandrag Första kvartalet Helår
2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Summa intäkter 827 389 2 030
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 369 -1 626 -10 917
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -3 414 -1 658 -11 069
Resultat före skatt -3 419 -1 659 -12 198
Periodens resultat -3 419 -1 659 -12 198
Periodens kassaflöde 13 865 -3 162 -5 505
Resultat per aktie, kr * -0,22 -0,14 -1,01
Resultat per aktie, kr ** -0,22 -0,10 -0,77
Eget kapital per aktie, kr * 1,47 0,50 -0,12
Eget kapital per aktie, kr ** 1,47 0,38 -0,09
Antal aktier 15 876 285 12 126 285 12 126 285
Genomsnittligt antal aktier under perioden 14 001 285 12 126 285 12 126 285
* Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid senaste periodslut.

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget ingår partnerskap med Unity Technologies, där spelutvecklare enkelt får tillgång till Advertys annonsteknik via Unity Asset Store.

  • Bolaget inleder samarbete med MADFINGER Games för in-game-annonsering i nya mobila esport-spelet Shadowgun War Games.
  • Talking Tom Gold Run, ett spel med över en miljard installationer, genomgår tekniska sluttester och aktiveras i ett par länder i Europa.
  • Bolaget expanderar till Storbritannien med strategiska, lokala rekryteringar inom försäljning och PR.
  • Ny forskningsstudie från Dentsu Data Labs och Bolaget avslöjar att mobilanvändare föredrar icke-störande in-game-annonser framför webbannonser.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget blir första adtech-bolag i Sverige att erhålla det prestigefyllda IAB Sweden Gold Standard certifikatet.

  • Spelbranschen ser sina bästa tider någonsin under COVID-19, men pandemin får negativa konsekvenser för annons- och mediebranschen. Bolaget gör efter periodens slut ett par justeringar i teamet på grund av den osäkerhet som råder.
  • Bolaget får avslag på Horizon 2020 Fas-2 (EIC-SMEInst-2018-2020) och undersöker möjligheten till nyansökan vid årets slut.

VD har ordet

Årets första kvartal börjar positivt med annonskampanjer i flertalet av våra speltitlar i länder som Polen, Turkiet och delar av Norden. Under perioden genererar vi intäkter om ca SEK 300′ samt genomför en för oss och branschen viktig forskningsstudie tillsammans med Dentsu Data Labs där resultatet bland annat visar att mobilanvändare föredrar icke-störande in-game-annonser framför webbannonser.

I programmatisk displayannonsering, inom vilken vi byggt vår nya sömlösa annonsmetod, säljs annonsytor direkt till annonsörer via s k privata marknadsplatser eller på den öppna marknaden och båda varianterna har sina fördelar. Privata marknadsplatser ger full kontroll och transparens till annonsörer och klassas ofta som premium med högre priser. Annonsörer som enklare vill komma åt annonsplatser i större volym enligt önskade riktlinjer för målgrupp och kontext kan däremot göra sina medieköp på den öppna marknaden.

PubMatic, vilka agerar programmatisk återförsäljare av våra annonsytor, erbjuder både privata marknadsplatser och en öppen marknad i sin säljplattform. Vi har under perioden utvecklat teknik i vår egen plattform som bättre anpassar våra annonsytor mot deras öppna marknad. Detta skapar en möjlighet att automatisera hela försäljningsprocessen av våra annonsytor, med hög skalbarhet, då metoden kan appliceras globalt. Våra förhoppningar är att affären inom den öppna marknaden börjar ta fart under det fjärde kvartalet i år.

Intäktsmöjligheterna inom ramen för den öppna programmatiska marknaden ökar i förhållande till hur många annonsytor vi har tillgängliga där. Ett viktigt steg i vår strategi för tillväxt av nya spel som använder vår teknik togs i samband med partnerskapet med Unity Technologies, där spelutvecklare enkelt får tillgång till Advertys annonsteknik via Unity Asset Store. Då vi vill inkludera ett par nya plattformsfunktioner i det SDK som anpassas för Asset Store, kommer lanseringen där att ske först efter sommaren.

Mycket har hänt på spelsidan under perioden. Vi har inlett ett spännande samarbete med MADFINGER Games för deras nya mobila esport-spel Shadowgun War Games. Spelet har dock sedan lansering drabbats av ett tekniskt problem, där vissa spelare inte kan ansluta till internet, något vi är helt beroende av för att kunna leverera annonser i spelet. Ett gemensamt beslut har tagits att inte aktivera sömlös annonsering innan problemen är lösta och vår förhoppning är att kunna lansera till sommaren istället.

Vårt största spel sett till volym, Talking Tom Gold Run med över en miljard installationer, har under perioden genomgått ett antal tekniska sluttester och är sedan en tid tillbaka aktiverat i ett par länder i Europa. Planen är där att få igång annonskampanjer i Europa innan vi utökar till andra regioner.

Väldigt glädjande är att ett par nya mobilspel inom nya kategorier som sport och racing har tillkommit i spelkatalogen i storleken mindre än tidigare utannonserade spel, men med en användarbas per spel på över hundra tusen unika dagliga spelare.

Vi ser att aktiviteten i vår egen spelportfölj har ökat med 30-50% (beroende på spel) under kvartalet, till stor följd av COVID-19 och det faktum att vi spenderar mer tid hemma och därmed lättare tar till oss mobiltelefonen. 91% av den tid vi spenderar i mobilen sker inuti app och idag tittar vi mer på mobilen än på TV.

Samtidigt som spelbranschen under COVID-19 ser sina bästa tider någonsin, har pandemin fått starkt negativa konsekvenser för annons- och mediebranschen. Flertalet varumärken pausar nu stora delar av sin marknadsföring och indikationer inom branschen tyder på en allmänt minskad annonsering globalt.

För Adverty innebär detta kortsiktiga svårigheter men långsiktiga möjligheter. Flertalet annonskampanjer med planerad start i mars och april är uppskjutna och många aktiviteter under det andra kvartalet har fått okända startdatum, vilket förebådar ett utmanande andra kvartal. För att skydda våra anställda arbetar alla hemifrån sedan nio veckor tillbaka och vi träffas dagligen över gemensamma videosamtal, vilket fungerar smidigt och bra. Alla branschmässor är inställda sedan början av februari och det har under perioden varit svårare att få kontakt med nya kunder, både inom spel- och mediebranschen.

I ett mer långsiktigt perspektiv har COVID-19 påtvingat de flesta branscher att digitalisera sin verksamhet i ett rasande tempo och många företag har utvecklats lika mycket den senaste månaden som de senaste åren. Efter COVID-19 kommer efterfrågan av digitala annonskanaler bli ännu större än vad den är idag. Gaming, som är en helt ny och för många varumärken och mediebyråer en outforskad kanal inom digital annonsering, har i sammanhanget mycket mark att vinna. Att gaming även är ett utmärkt medium för annonsering och världens största underhållningsplattform (större än musik och film kombinerat), är det bara en tidsfråga innan varumärken slåss för annonsplatserna i populära spel.

Vi har efter periodens slut gjort en neddragning i teamet på grund av den osäkerhet som råder. I början av året slog vi upp portarna i Storbritannien med två nyanställningar inom sälj och PR, vilket har lett till hög exponering för Adverty i Europas centrum för media, samt många nya möjligheter till framtida affärer med lokala, pan-europeiska och globala varumärken och deras mediebyråer.

Adverty fortsätter att leda etableringen av det nya formatet med sömlösa annonser i spel och är en av få aktörer på marknaden som aktivt promotar gaming som framtidens ledande annonskanal. För ett par veckor sedan tilldelades vi som första svenska adtech-bolag ett IAB Sweden Gold Standard certifikat, vilket validerar vår teknik och engagemang samt ger oss branschens mest prestigefyllda kvalitetsstämpel i vårt uppdrag att skapa det ingen annan har lyckats med innan oss.

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

 

Adverty i korthet

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patentsökt teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Lviv i Ukraina.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2020.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 312 (29) under första kvartalet. Det redovisade resultatet för första kvartalet uppgick till KSEK -3 419 (-1 659), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till SEK -0,22 (-0,10) med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under första kvartalet uppgick till KSEK 1 618 (1 282). Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för första kvartalet har belastats med KSEK 45 (32) i avskrivningar. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 14 397 (2 875) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 219 (294).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2020 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 23 349 (6 052). Aktiekapitalet är fördelat på 15 876 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM Nordic SME under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 31 mars 2020 hade Adverty nio anställda (9) i Stockholm varav 9 män och 0 kvinnor, samt en anställd (1) och en konsult (1) i London, Storbritannien, varav 1 man och 1 kvinna. Utöver detta har Bolaget en direktanställd (1) samt sju ingenjörer anställda (7) via lokalt konsultbolag i Lviv, Ukraina. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor

Augment Partners AB är bolagets mentor och nås på 08-505 65 172.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

10 juni 2020                        Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

                                            Årsredovisning publiceras senast 3 veckor före årsstämma på

                                            bolagets hemsida

21 augusti 2020                  Delårsrapport januari – juni 2020

20 november 2020            Delårsrapport januari – september 2020

19 februari 2021                  Bokslutskommuniké januari – december 2020

Adverty AB (publ), den 15 maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: 070-366 96 46
E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: 073-635 10 48
E-post: jr@adverty.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020.

Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.