Den finska finansinspektionen har godkänt ett tilläggsprospekt avseende det fusionsprospekt

Endomines AB (publ), Pressmeddelande 9 november 2022 15:00 CEST

 

Den finska finansinspektionen har idag, den 9 november 2022, godkänt ett tilläggsprospekt till fusionsprospektet avseende fusionen mellan Endomines AB (publ) (“Endomines“) och Endomines Finland Abp.

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 18 augusti 2022, har Endomines styrelse beslutat om ett domicilbyte av moderbolaget från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. Den finska finansinspektionen har idag godkänt och registrerat tilläggsprospektet. Tilläggshandlingen kompletterar informationen i fusionsprospektet.

Tilläggsprospektet kommer att passporteras till den svenska finansinspektionen i enlighet med förordning (EU) 2017/1129.

Tilläggsprospektet kommer, tillsammans med prospektet, att vara tillgängligt från omkring den 9 november 2022 på Endomines webbplats www.endomines.com/sv/investerare/material/fusion/.

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:00 CEST den 9 november 2022.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

Viktig information

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Alla beslut gällande den föreslagna fusionen bör enbart grundas på den information som finns i kallelsen till Endomines extra bolagsstämma och fusionsprospektet, samt på en oberoende analys av informationen däri. Du bör läsa fusionsprospektet för mer fullständig information om Endomines-koncernen och fusionen.