Dicot AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Libigiun adresserar de vanligaste typerna av sexuella dysfunktioner såsom erektionsproblem, för tidig utlösning samt minskad lust. Dicot har redan kunskap om att medlet har önskad effekt hos patienter, vilket minskar risken för projektet betydligt.

Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med ett etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin på världsmarknaden.

Dicot står nu inför att tillverka Libiguin i större skala och sedan genomföra de toxicitetstester och studier som krävs för att nå myndigheternas godkännande av klinisk prövning av Libiguin. I samband med noteringen genomför bolaget en spridningsemission på ca 11,3 MSEK med huvudsyftet att använda kapitalet till bolagets prekliniska utvecklingsprogram samt stärka upp organisationen för att kunna genomföra det utvecklingsprogram och aktiviteter som krävs för kliniska prövningar.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:


Teckningskurs i emissionen:
5,15 SEK per aktie

Teckningsperiod: 2 maj till 24 maj 2018

Emissionsvolym: Högst 11 300 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 26,5 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 20 juni under kortnamnet DICOT.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se