Eco Wave Power Global AB (publ) ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Fokuserar på noteringen på Nasdaq USA (aktiesymbol: WAVE)

Stockholm den 25 februari 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq USA: WAVE; Nasdaq First North: ECOWVE) ("Eco Wave Power" eller "Bolaget") meddelar idag att man planerar att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"), och fokusera handeln till sin senaste notering på Nasdaq Capital Market i USA ("Nasdaq USA"). Den formella ansökan om avnotering kommer att lämnas in till Nasdaq First North tidigast tre månader från idag.

När beslutet om avnotering av Eco Wave Powers stamaktier fattades tog styrelsen för Bolaget (”Styrelsen”) hänsyn till den högre likviditeten i Eco Wave Powers värdepapper på Nasdaq USA jämfört med Nasdaq First North, såväl som önskemålet om att alla aktier handlas på en börs. Styrelsen har valt att fokusera på att växa på den amerikanska marknaden där Bolagets aktier har handlats med American Depositary Shares (ADS) sedan juli 2021.

Bolaget påminner sina aktieägare om att de kan konvertera sina stamaktier till ADS noterade på Nasdaq Capital Market.

Bolaget har också träffat en överenskommelse med The Bank of New York Mellon, depåbanken för ADS, för att möjliggöra för alla aktieägare på Nasdaq First North att kostnadsfritt konvertera sina aktier till ADS under nittio (90) dagar från dagen för Bolagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq First North.

För att genomföra en sådan omvandling måste aktieägarna kontakta depåbank för ADS. Information om konvertering av aktier till ADS finns nedan i bilaga A.

Mer information om avnoteringen kommer att tillhandahållas när den formella avnoteringsprocessen har inletts med Nasdaq First North.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Allison & Partners

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framåtblickande uttalanden när man diskuterar inlämnande av sin formella ansökan om avnotering till Nasdaq First North, högre likviditet på Nasdaq USA, dess fokus på att växa på den amerikanska marknaden och Bolagets aktieägares konvertering av stamaktier till ADS. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

Denna information är sådan som EWPG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 15.00 CEST.

Bilaga A

Eco Wave Power Global AB (publ)

Emissions- och konverteringsguide

Eco Wave Power Global AB (publ) (’Eco Wave”) avser att lämna in en ansökan om avnotering av sina stamaktier på Nasdaq First North Growth Market. Den formella ansökan om avnotering kommer att lämnas till Nasdaq First North tidigast tre månader från och med idag och Nasdaq First North kommer att besluta om avnoteringsdatum då Eco Waves stamaktier officiellt kommer att avnoteras i Sverige (”Avnoteringsdatumet”). Efter Avnoteringsdatumet kommer Eco Wave att handlas exklusivt på Nasdaq Capital Market i USA under tickersymbolen WAVE och CUSIP# 27900N103 i form av American Depositary Shares (”ADS”). Aktieägare i Eco Wave uppmuntras att konvertera sina stamaktier till ADS. Inga emissionsavgifter för konverteringar av Eco Wave-aktier utgår under nittio (90) dagarna från dagen för företagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq First North Growth Market. Nedan beskrivs proceduren för att konvertera dina stamaktier till ADS:er:

  • Överför de underliggande stamaktierna till The Bank of New York Mellon (BNYM) depå i Sverige:

Depåbankens namn: Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”)
SWIFT (BIC): ESSESESS
Kontakt E-postadress:
subcustody.accounts.nordic@seb.se
Telefonnummer: +371 677 57360
För kredit till: The Bank of New York Mellon DR
Kontonr: 01001151658

Obs: Alla insättningar måste resultera i utfärdande av hela ADS. Förhållandet stamaktier till American Depositary Share (ADS) är 8 aktier till 1 ADS. BNYM kommer inte att utfärda delar av ADS och insättningar som resulterar i fraktionerade ADS kommer att avvisas av BNYM.

  • Alla överföringar måste innehålla följande information: Mäklarens eller motpartens namn, mäklarens eller motpartens Depository Trust Company (DTC) participant number, investerarens namn och kontonummer hos mäklaren eller motparten. BNYM depåbank kommer sannolikt att avvisa insättningar utan fullständiga leveransinstruktioner. Dessutom kommer BNYM inte att kunna leverera ADS utan fullständig leveransinformation.
  • Efter mottagandet av SWIFT-bekräftelsen på insättningen från SEB och fullständiga leveransinstruktioner kommer BNYM att leverera ADS till DTC för kreditering till motparten, som kommer att kreditera investerarens konto. För att undvika förseningar i att slutföra leveransen av ADS rekommenderas investerare att råda sina mäklare att ta emot BNYMs leverans av ADS. Emissionsavgifter för konverteringar av aktierna utgår ej under nittio (90) dagar från dagen för Bolagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq First North Growth Market. Därefter kommer emissionsavgifter att debiteras vid konvertering av vanliga aktier med kursen 5 USD per 100 ADS eller en bråkdel därav.