Eco Wave Power offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Stockholm, 30 november 2021 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) (“Eco Wave Power” eller “Bolaget”) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Nio månader som slutade 30 september 2021

 • Intäkter om 0,26 MSEK (0) från förstudie. Utöver Bolagets WEC-teknik, bygger företaget också en pipeline av kompletterande teknologitjänster som det kan erbjuda sina kunder och andra parter, till exempel andra företag och forskningsinstitutioner. Dessa tjänster inkluderar för närvarande förstudier för potentiella kunder med WEC-teknik.
 • Rörelsereförlusten ökade till 17,9 MSEK (10,5). Kostnader för forskning och utveckling ökade till 4,4 MSEK (2,1), kostnader för försäljning- och marknadsföring uppgick till 2,7 MSEK (2,2). Administrativa kostnader uppgick till 11,0 MSEK (6,3). I Q2 2020 reducerades administrativa kostnader med en engångspost om 1,1 MSEK, avseende en kostnadspost som reglerades till ett lägre belopp än reserverat för.
 • Periodens nettoförlust ökade till 14,9 MSEK (11,4).
 • Förlust per aktie om 0,39 (0,32) SEK.
 • Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 140,9 MSEK (93,1) och eget kapital till 138,8 MSEK (94,6)
 • Totalt antal utestående aktier uppgick till 44 394 844 (35 194 844).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till –12,6 MSEK (-14,3).
 • Medelantalet anställda om 15 (15).

Förändringar av Bolagets eget kapital

 • Den 6 juli 2021 tillkännagav Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq US: WAVE; Nasdaq First North: ECOWVE) (“EWPG” eller “Bolaget”) noteringen av 1 000 000 amerikanska Depåandelar (”ADS”), som representerar 8 000 000 stamaktier till ett pris om 8,00 USD per ADS. ADS började handlas på Nasdaq Capital Market ("Nasdaq US") den 1 juli 2021.

  EWPG gav A.G.P./Alliance Global Partners (“AGP”), en 30-dagars option att förvärva upp till 150 000 ytterligare ADS för att täcka övertilldelningar. AGP utnyttjade sin option i sin helhet den 1 juli 2021. Totalt noterades således 1 150 000 ADS, motsvarande 9 200 000 stamaktier.

  Bruttolikviden till Bolaget, inklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen, uppgick till 78,5 MSEK (9,2 MUSD), före avdrag för emissionsrabatter, provisioner och andra emissionskostnader. Nettolikviden uppgick till 66,7 MSEK (USD 7.8 million).

Q3 update med Inna Braverman, grundare och VD

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet

 • Pipeline och nya marknaderDen 17 augusti 2021 tillkännagav Eco Wave Power att dess israeliska dotterbolag, Eco Wave Power Ltd., ingått ett samarbetsavtal med Procurement Administration i det israeliska försvarsministeriet för den israeliska marinen ( "Marinen"), för att undersöka möjligheten att installera Eco Wave Powers teknik vid marinens baser. Enligt villkoren i avtalet kommer Eco Wave Power omedelbart att påbörja upphandling och utplacering av vågmätsystem, på en till tre platser vid Marinens baser, medan Marinen kommer att säkra alla tillstånd för utplacering av denna.

  Marinens specialiserade dykteam kommer att installera mätutrustningen i Marinens territorialvatten. I slutet av mätperioden kommer Eco Wave Power att dela den insamlade informationen med Marinen, som i sin tur kommer att testa teknikens tillämplighet. Därefter kommer Eco Wave Power och Marinen tillsammans att analysera resultaten, och skapa energiproduktionsprognoser.

  Efter att ha identifierat de mest lämpliga platserna för installationen, och förutsatt att tekniken bedöms vara genomförbar för de föreslagna platserna, kommer Marinen och Eco Wave Power att göra sitt bästa för att arbeta mot nästa steg i samarbetet, en potentiell utbyggnad av Eco Wave Power-teknologi för produktion av ren el för Marinens baser.

 • PortugalDen 19 augusti 2021 tillkännagav Eco Wave Power att dess portugisiska dotterbolag, EW Portugal- Wave Energy Solutions Unipessoal Lda. ("EW Portugal"), att man erhållit ett installations- och nätanslutningstillstånd på 1MW i form av ett registreringsgodkännande för småproduktionsenheter (registreringsnummer 5089) från det portugisiska generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG). Detta registreringsgodkännande krävs för installation och nätanslutning av ett 1MW pilotprojekt vid vågbrytaren Barra do Douro i Porto.

  Registreringsgodkännandet är det första tillståndet som krävs för installationen och nätanslutningen av ett första 1MW vågenergikraftverk på havssidan av vågbrytaren Barra do Douro.

  1MW-projektet är planerat att vara det första steget i det 20MW-koncessionsavtalet som ingicks med Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA ("APDL") i april 2020, och som innefattar fyra platser som ägs och drivs av APDL.

 • Utmärkelser och erkännandeDen 23 september 2021 tilldelades Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, SDG Excellence Award under 2021 års WE Empower Competition. WE Empower UN SDG Challenge är den första globala affärstävlingen i sitt slag för kvinnliga entreprenörer som främjar FN:s mål för hållbar utveckling.

  Priset är det första årliga Dr. Shimrit Perkol-Finkel SDG Excellence Award, som tilldelas Inna Braverman för hennes " djupa engagemang för att hantera klimatförändringar med Eco Wave Powers banbrytande lösning för att utnyttja vågenergi för ren elproduktion."

Väsentliga händelser efter rapportdatum

 • EWP EDF One ProjectDen 4 oktober 2021 tillkännagav Eco Wave Power att ett samarbetsavtal undertecknats med Lesico Ltd. (TASE: LSCO) ("Lesico") för produktion av de åtta återstående flottörerna för EWP EDF One-projektet i Israel, genom sitt dotterbolag EDF EWP One Ltd.

  Lesico har mer än 52 års erfarenhet av att tillhandahålla ingenjörs- och konstruktions-, drift- och underhållstjänster för infrastrukturprojekt och är involverad i forskning och utveckling av ren teknik inom vatten och avsaltning.

  EWP EDF One Project, som samfinansieras av det israeliska energiministeriet, kommer att omfatta konstruktion och installation av 10 flottörer på 30 meter av en redan existerande vågbrytare i hamnen i Jaffa, Israel, med en installerad kapacitet på 100 kW.

  Eco Wave Power har slutfört vågbrytarens förstärkningsarbeten, monteringen och installationen av energiomvandlingsenheten och produktionen av två flottörer i Ukraina. Lesico kommer att ta en integrerad del i EWP EDF One-projektet genom att tillhandahålla de åtta återstående flottörerna inom 51 arbetsdagar från dagen för undertecknandet av avtalet mellan parterna.

  När alla enheter är tillhandahållna och installerade kommer parterna att se över möjligheten att använda Lesico för fler av Eco Wave Powers projekt.

 • Pipeline och nya marknaderDen 11 oktober 2021 tillkännagav Eco Wave Power undertecknandet av ett samförståndsavtal (MOU) med CIMC Offshore Engineering Institute Co., Ltd. (”CIMC OEI”). CIMC är ett helägt dotterbolag till China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. som är noterat på börsen i Hong Kong och Shenzen.

  Enligt villkoren i MOU kommer parterna att arbeta för att främja en pilotanläggning i Kina baserad på Eco Wave Powers teknologi och utforska möjligheter för offshore-tillämpning. Parterna planerar också att samarbeta för att förbereda och lämna in ansökningar till statliga och kommunala myndigheter i Folkrepubliken Kina. Dessutom är det CIMC OEI:s avsikt att introducera Eco Wave Power för potentiella kunder och stödja förhandlingar med CIMC OEI:s befintliga kunder och hamnar i Kina, i syfte att kommersialisera tekniken. CIMC OEI kommer också att tillhandahålla ingenjörstjänster till utvalda projekt.

 • Bidrag – Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, besökte UK Queen Mary University of London (QMUL) för att kickstarta forskningsprojektet för vilket ett anslag har godkänts av Innovate UK – Storbritanniens innovationsbyrå. En anslagsbudget om 296 787 GBP (3,5 MSEK) godkändes som en del av Energy Catalyst Round 8: Ren energi – experimentell utvecklingstävling, för ett projekt med titeln "Sea Wave Energy Powered Microgrid for Remote Islands and Rural Coasts", som ska genomföras i samarbete med QMUL, Asian Institute of Technology (AIT) och den provinsiella elmyndigheten (PEA) i Thailand. Bidragsfinansieringen kommer att delas mellan parterna i enlighet med varje parts bidrag till projektet, och Eco Wave Power kommer att beviljas 103 993 GBP (1,2 MSEK) och kommer att bidra med ytterligare 44 569 GBP (0,5 MSEK).
 • Ledarskap – Den 13 oktober 2021 tillkännagav Eco Wave Power utnämningen av Avi Waller till Chief Operating Officer för Eco Wave Power Group. Mr. Waller började sin anställning samma månad och är baserad på Eco Wave Powers huvudkontor i Tel Aviv, Israel.

  Mr. Waller kommer till Eco Wave Power med bred operativ erfarenhet, senast som VD för A. Adiran Engineering & Agencies Ltd., ett företag som tillhandahåller industriella allroundlösningar baserade på professionell planering och implementering av högkvalitetsprodukter.

 • Utmärkelser – Eco Wave Power vann 2021 års Go Global Award i kategorin Cleantech. International Trade Councils Go Global Awards hyllar företagen som driver ekonomin framåt genom sina innovationer, teknologier och strategier.

  Dessutom tillkännagav The Blue Climate Initiative (BCI) under COP26 de 21 semifinalisterna för 1,0 MUSD Ocean Innovation Prize och vi är hedrade över att ha blivit utvalda som semifinalister.

VD har ordet

Under COP26 såg man tydligt att marknaden för förnybar energi står inför en stor expansion. Energidagen, som var en av de viktigaste tematiska sessionerna som ägde rum under FN:s klimattoppmöte, började med att COP26-värdarna upprepade orden från FN:s generalsekreterare António Guterres: "överlämna kol till historien".

Konferensens ordförande, Alok Sharma, tillkännagav det nya Global Clean Power Transition Statement, ett åtagande att avsluta kolinvesteringar, skala upp ren kraft, göra en rättvis övergång och fasa ut kol till 2030-talet i stora ekonomier och på 2040-talet på alla andra håll.

Löftet har 77 undertecknare, inklusive 46 länder såsom Polen, Vietnam och Chile. 23 av dem gör åtaganden om att stoppa kol för första gången.

Samtidigt välkomnade Powering Past Coal Alliance, som syftar till att fasa ut kol på ett hållbart och ekonomiskt inkluderande sätt, nya medlemmar som inkluderar sju länder och 14 finansiella institutioner. Dessutom tillkännagav regeringarna i Sydafrika, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA, tillsammans med EU, ett nytt ambitiöst, långsiktigt partnerskap för rättvis energiövergång för att stödja Sydafrikas ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen. USA:s president Joe Biden och EU-kommissionären Ursula Von de-Leyen anslöt virtuellt för att officiellt presentera den under The Energy Transition Event.

En grupp regeringar och offentliga finansinstitut runt om i världen, inklusive i USA, EU, Kanada och Storbritannien, har lovat att upphöra med direktstödet till den "oförminskade" fossilbränslesektorn i slutet av 2022. Det gemensamma tillkännagivandet som gjordes under COP26 lovar ett slut på det direkta stödet till internationella fossila bränsleprojekt "förutom under begränsade och tydligt definierade omständigheter som är förenliga med en uppvärmningsgräns på 1,5°C och målen i Parisavtalet."

"Detta är det första politiska åtagandet att fasa ut olje- och gasfinansiering också, inte bara kol. Om det genomförs kommer detta att flytta 18 miljarder USD per år från fossila bränslen till förnybar energi”, förklarade Zhu, medlem i Climate Action Network.

Eco Wave Powers representanter deltog i de relevanta evenemangen under COP26, och vår banbrytande teknologi fick stor uppmärksamhet från världsledare och internationella medier, vilket underströk det växande intresset och engagemanget för kommersialiseringen av vågenergisektorn. Vår teknik presenterades i Solar Impulse Solutions Guide, som är en guide för rena och lönsamma lösningar, som delades ut till världsledare, inklusive den första ministern i Skottland, Nicola Sturgeon, av Bertrand Piccard, ordförande för Solar Impulse Foundation.

Eco Wave Power presenterades också på Sky News som en av "sju lösningar på klimatkrisen" och valdes av Social Impact Israel som "10 innovativa israeliska startups som revolutionerar klimatförändringskrisen."

Dessutom tillkännagav Blue Climate Initiative (BCI) under COP26 de 21 semifinalisterna för Ocean Innovation Prize på 1,0 MUSD, och vi är hedrade över att ha blivit utvalda, samtidigt som jag hade äran att bli erkänd som "Net Zero Hero ” av Prince Charles Initiative Sustainable Markets och World Economic Forum..

Förutom händelser relaterade till COP26, var Q2 och Q3 händelserika perioder för Eco Wave Power Global i operativa, finansiella och organisatoriska aspekter;

Vårt företag blev dubbelnoterat på Nasdaq USA och erhöll en bruttolikvid om 78,7 MSEK (9,2 MUSD) (Nasdaq: WAVE), före avdrag av transaktionskostnader. Nettolikviden uppgick till 66,7 MSEK (USD 7.8 million).

Vi har också utökat vår projektpipeline och samarbeten; Eco Wave Power Ltd. ingick ett samarbetsavtal med inköpsadministrationen i det israeliska försvarsministeriet för den israeliska marinen, för att undersöka möjligheten att installera Eco Wave Powers teknik vid Marinens baser. Eco Wave Power tillkännagav också undertecknandet av ett MOU med CIMC Offshore Engineering Institute Co., Ltd., ett helägt dotterbolag till China International Marine Containers (Group) Co., Ltd., som är noterat på börserna i Hong Kong och Shenzen.

Dessutom hade jag nöjet att besöka hamnarna i Casablanca och Port of Mohammedia i Marocko för en diskussion om implementeringen av Eco Wave Powers innovativa vågenergiteknik i National Port Agency (NPA), en operatör av 33 hamnar. Besöket möjliggjordes tack vare att Eco Wave Power vann Smart Port Challenge-tävlingen som anordnades av Marockos nationella hamnbyrå och PortNet: "National Single Window of Foreign Trade." Samtidigt besökte medlemmar av Eco Wave Powers affärsutvecklingsteam utvalda hamnar i Skottland för att främja implementeringen av Eco Wave Powers teknik i skotska vatten.

Vi har också sett positiva framsteg i vårt projekt i Portugal när EW Portugal- Wave Energy Solutions Unipessoal Lda. ("EW Portugal"), ett helägt dotterbolag till Eco Wave Power, fick ett installations- och nätanslutningstillstånd på 1MW i form av ett registreringsgodkännande för småproduktionsenheter (registreringsnummer 5089) från det portugisiska generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG). Efter erhållet tillstånd, besökte jag Portugal i november för ett möte med APDL:s ordförande och representanter från Portos kommunfullmäktige för att främja det första 1MW-projektet som Eco Wave Power planerar att genomföra som en del av 20MW-koncessionsavtalet som ingicks mellan parterna 2020.

När det gäller EWP-EDF One-projektet i Israel, som är i en avancerad konstruktions- och installationsfas, resulterade pandemin i långa ledtider och komponentbrist, vilket orsakade vissa förseningar i projektets genomförande. Eco Wave Power svarade dock snabbt och flyttade produktionen och tillverkningen av sina åtta återstående flottörer till Israel för att spara tid. Den 4 oktober 2021 tillkännagav vi att ett samarbetsavtal tecknats med det börsnoterade företaget Lesico för produktion av de åtta återstående flottörerna för EWP EDF One-projektet i Israel, genom vårt dotterbolag EDF EWP One Ltd.

Hittills har Eco Wave Power slutfört vågbrytarens förstärkningsarbeten, monteringen och installationen av energiomvandlingsenheten och produktionen av två flottörer i Ukraina. Nu, efter det nyligen ingångna samarbetsavtalet, kommer Lesico att ta en integrerad del i EWP EDF One-projektet, genom att tillhandahålla de åtta återstående flytande mekanismerna inom 51 arbetsdagar från datumet för undertecknandet av avtalet.

Under vårt senaste besök i Lesico har vi sett att två flottörer redan är färdigproducerade tillsammans med sex bärande strukturer för flottörerna.

För att stödja EWP-projektens genomförande och förbereda företaget mot en gradvis kommersialisering har vi utsett Avi Waller till Chief Executive Officer (COO) för Eco Wave Power. Avi har en stark teknisk bakgrund och imponerande erfarenhet av att leda tillverkning, drift och utveckling. Dessutom har Avi ett starkt kommersiellt tänk, vilket tillför värde till vår verksamhet och kunder och gör det möjligt för företaget att påbörja installation av flottörer under de kommande veckorna.

Sammanfattningsvis har vi under de senaste kvartalen uppnått framsteg när det gäller att stärka vårt företags finansiella position, vi har stärkt vår ledningsgrupp, sett framsteg med Portugal APDL-projektet och EWP-EDF One Project, samtidigt som vi adderat nya samarbeten till vår pipeline. Vi har också visat stark närvaro i COP26 och fått globalt erkännande.

Eco Wave Power har en mycket konkurrenskraftig teknologi, en stark finansiell position och är en organisation som gör sig redo för global expansion och kommersialisering. Vi tror att vi därmed har lagt grunden för att expandera på den snabbt växande marknaden för förnybar energi.

Inna Braverman
Grundare och VD
Eco Wave Power Global AB (publ)

För den fullständiga rapporten i svenska kronor, klicka här.

Om Eco Wave Power Global AB

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framtidsinriktade uttalanden när man diskuterar företagets samarbetsavtal med Marinen, inklusive villkoren i avtalet, den potentiella utbyggnaden av Eco Wave Power-teknologin för produktion av ren el för Marinens baser, dess Koncessionsavtal med APDL och att 1MW-projektet planeras vara det första steget i 20MW-koncessionsavtalet, dess EWP EDF One-Project och att Lesico kommer att ta en integrerad del i projektet genom att tillhandahålla de åtta återstående flottörerna inom 51 arbetsdagar från undertecknandet av avtalet, att Lesico och Bolaget kommer att se över möjligheten för ytterligare projekt tillsammans, MOU med CIMS OEI, CIMC OEI:s avsikt att introducera Eco Wave Power för potentiella kunder och stödja förhandlingar med CIMC OEI:s befintliga kunder och hamnar inom Kina för syftet med teknologins kommersialisering, att CIMC OEI ska tillhandahålla ingenjörstjänster till utvalda projekt och bidraget från QMUL. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO

inna@ecowavepower.com

+972 350 940 17

Aharon Yehuda, CFO

aharon@ecowavepower.com

+972 362 028 07