Endomines AB halvårsrapport för 2019: Företrädesemissionen slutfördes —produktionsupptrappning av Friday inleds

Endomines AB, pressmeddelande 16 augusti 2019 kl. 08:30 CEST

H1 2019 (jämfört med H1 2018)

Operativ översikt

  • Byggandet av anrikningsverket pågick och ortsdrivningen i Fridaygruvan var i fokus under Q2.
  • Mycket tid och material fokuserades även på byggandet av sandmagasinet vid bruket
  • Ingen produktion av guldkoncentrat skedde under Q2 2019
  • LTIFR 11 (9)

Finansiell översikt

  • Intäkterna uppgick till 3,5 MSEK (71,5)
  • EBITDA uppgick till −20,8 MSEK (0,0)
  • Det totala kassaflödet uppgick till −13,2 MSEK (71,6)
  • Resultatet per aktie uppgick till −0,85 SEK (−0,10)

Väsentliga händelser efter periodens slut
Endomines nyemission slutfördes och de slutliga resultaten tillkännagavs den 4 juli 2019. Intäkterna före emissionskostnader uppgick till cirka 156 miljoner SEK. Till följd av nyemissionen ökade det totala antalet aktier med 44 549 555 och aktiekapitalet med 133 648 665 SEK.

Ändrad produktionsprognos för 2019:
Endomines meddelade den 9 augusti att den tidigare produktionsprognosen på 5 000-8 000 uns för 2019 kommer inte att uppnås. Detta beror på skadorna vid sandmagasinet som uppkom under vinter och tövädersäsongen 2019, skadorna har tagit längre tid att reparera än vad som först uppskattades. Baserat på uppstarten av anrikningsverket, resultaten från borrningsprogrammet samt testbrytning uppdateras gruvplanen för tillfället av Endomines nya USA team. När detta slutförts kommer bolaget att kommunicera en uppdaterad produktionsprognos för Friday gruvan 2019.

Tidigare produktionsprognos för 2019:
Den årliga guldproduktionen vid Fridaygruvan i Idaho i USA förväntas uppgå till cirka 9 000 oz till en cash cost, beroende på produktionsområdet, på 650–900 USD/oz under gruvans livstid. Under det första kvartalet av 2019 har Endomines inlett en upptrappning av gruvan och förutsättningen var att producera 5 000–8 000 oz guld i koncentrat under innevarande år, med den slutliga produktionsvolymen beroende på de kvaliteter och antal ton som bryts under perioden.

Nyckeltal (konsoliderade) Jan–Jun  
MSEK om inget annat anges 2019 2018  +/−
Intäkter 3,5 71,5 −68,0
Kostnader −24,3 −71,5 47,2
Justerad EBITDA −20,8 7,8 −28,6
EBITDA −20,8 0 −20,8
Av- och nedskrivningar −1,5 −23,1 21,6
EBIT −22,3 −23,1 0,8
Periodens nettoresultat −30,1 −3,5 −26,6
Vinst per aktie (SEK) −0,85 −0,10 −0,75
Kassaflöden från den löpande verksamheten −29,8 −16,0 −13,8
Investeringar −36,8 −73,7 36,9
Finansiering 53,4 161,3 −107,9
Likvida tillgångar vid periodens slut 5,7 90,1 −84,4
Personal vid periodens slut 36 42 −6
LTIFR 11 9 2

LTIFR = frekvensen av förlorad tid till följd av skada (Lost Time Injury Frequency Rate) baseras på rapporterade skador som leder till frånvaro från arbetet på en arbetsdag eller mer per 1 000 000 arbetade timmar på en rullande 12-månadersbasis. LTIFR har beräknats för hela företaget, inklusive entreprenörer

Tillförordnad VD Marcus Ahlström: ”Under de första sex månaderna av 2019 skedde en vidareutveckling av Fridaygruvan och slutförandet och idrifttagandet av anrikningsverket, som tekniskt färdigställdes i slutet av april. I samband med förberedelserna för ”bypassledningen” för sandmagasinet efter snösmältningen upptäckte man att sandmagasinets beläggning och vissa bärande konstruktioner hade skadats under vintermånaderna och vårens avrinning. Detta senarelade den inledande upptrappningen av gruvan och anrikningsverket, som endast kunde tas i drift i början av augusti. Jag är dock mycket glad över att vi äntligen har startat upptrappningsskedet för Friday och ser fram emot att uppnå full produktion så snart som möjligt.

I maj fattade styrelsen beslut om en nyemission för att ytterligare stärka Endomines långsiktiga strategi och fortsätta utveckla tillgångarna i Idaho och prospekteringsprogrammet för den Karelska guldlinjen. Den långsiktiga planen är att producera över 40 000 oz till slutet av 2023. Nyemissionen slutfördes den 1 juli och resulterade i att bolaget inbringade ca 156 MSEK före transaktionskostnader, vilket motsvarar ungefär 94,4 procent av det initiala mål som ställdes upp för nyemissionen. Jag är mycket nöjd med resultatet av nyemissionen som har gett oss en för närvarande solid finansiell position. Jag vill ytterligare tacka alla våra befintliga och nya aktieägare för det engagemang och den tillit som de har visat oss.

Vi har satt ihop ett nytt USA team efter ändringarna som skedde inom Endomines ledning. Det nya teamet fokuserar nu på nästa steg i genomförandet av vår strategi och fortsätter arbeta samt utveckla Friday vid sidan av våra nästa projekt vid Rescue och Unity. Arbetet med den reviderade produktionsplanen och projektbudgeten pågår för tillfället. Utöver detta fortsätter vi att fokusera på prospekteringsprogrammet för den Karelska guldlinjen, med målsättningen att möjliggöra lönsam guldproduktion på längre sikt”.

    
Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).