FrontOffice Nordic AB (publ) genomför ytterligare investering i FTCS

FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar ca 4,56 % av kapital och röster. 

FTCS befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och har de senaste 6 månaderna genomfört strategiskt avgörande rekryteringar i form av en ny erfaren COO från Lloyds Bank i London samt ett risk & compliance-team från etablerade svenska banker. FTCS har vidare blivit – avseende VISA – och räknar med att inom kort bli – avseende Mastercard – godkända som s.k. inlösen- och kortutgivningspartner, samt har ingått avtal med Saxo Bank avseende bl.a. IBAN-lösningar” säger Linus Löfgren, styrelseordförande i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ).

”Både ifråga om organisation och system/infrastruktur står vi väl förberedda att inom kort introducera våra första tillståndspliktiga betaltjänster och vi förväntar oss kassaflöden från dessa affärer från och med Q2 innevarande år. FTCS har vidare, i den icke tillståndspliktiga affären, ingått licensavtal avseende vår befintliga korttransaktionsplattform med en väletablerad brasiliansk bank. Även denna affär förväntas generera betydande kassaflöde från och med Q2” säger Linus Löfgren, styrelseordförande i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ).

”Sedan vi i oktober 2017 klev in i FTCS på en värdering om ca 270 MSEK har bolagets utveckling av både organisation och produkter fortsatt i en mycket gynnsam riktning och i detta ljus betraktar vi värderingen i nuvarande emission som högst rimlig, inte minst med tanke på de stora möjligheter som partnerskapen med VISA och Mastercard erbjuder. Vi ser verkligen fram emot FTCS fortsatta utveckling och hur vi på bästa sätt, för både FTCS och våra egna aktieägare, kan stödja bolaget på den fortsatta resan” säger Johan Lund, VD på FrontOffice Nordic AB (publ).  

”I dagsläget finns inga konkreta noteringsplaner för FTCS men vi för en löpande dialog med bolagets styrelse och återkommer naturligtvis i den frågan” säger Johan Lund.  

Utöver en serie riktade kontantemissioner är FTCS finansierat via en 2-årig konvertibel om 5 MSEK utgiven till Ranny Davidoff som senast den 30 september 2018 kan konverteras på kurs 10,40 SEK per aktie.

Om investeringen:

Antal aktier: 250 000

Emissionslikvid: 3 MSEK (12 SEK/aktie)

Investeringen motsvarar ca 0,81 % av kapital och röster i FTCS. FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar ca 4,56 % av kapital och röster.

FrontOffice innehar innan nuvarande investering 1 101 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

Om FTCS
FTCS är ett fintechbolag som utvecklar en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. För mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.