FrontOffice Nordic AB (publ) VD fortsätter att utöka sitt innehav

Efter tilldelning avseende ovan aktieteckning innehar Johan Lund, via bolag och privat, totalt 2 000 000 A-aktier och 3 315 261 B-aktier i FrontOffice.

Under 2017 köpte vidare FrontOffice styrelse (Johan Lund, Tommy Ekholm och Rolf Åbjörnsson) tillsammans totalt 1 425 000 preferensaktier till kursen 3,61 SEK, motsvarande ett värde om drygt 5,1 MSEK. Preferensaktierna har som tidigare meddelats omvandlats till B-aktier vilket besparat FrontOffice årlig utdelningspreferens om ca 300 000 SEK.

FrontOffice utställda teckningsoptioner tecknades fullt ut av koncernens personal under januari 2018. Teckningsoptionen prissattes till 0,47 kr och lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsrätt till 4 kronor.  Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019.   

”Både styrelse, inklusive undertecknad, och koncernens anställda har visat ett mycket stort förtroende för FrontOffice och dess framtidsutsikter. Jag tror verkligen på bolaget och ser det som helt naturligt att jag som VD fortsätter på denna inslagna väg genom att öka mitt innehav i bolaget” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Läs mer om FrontOffice nyemission och delta i övertilldelningen här: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.